Forsiden

Høringssvar fra Flekkefjord og Oplands Turistforening

Dato: 11.09.2019

Flekkefjord og Opland Turistforening (FOT) sitt høringssvar på NVEs Nasjonale ramme for Vindkraft

FOT jobber for å legge til rette for at flere skal få gode naturopplevelser. Vi er opptatt av å ta vare på det flotte kyst og fjell-landskapet vi har som er grunnlaget for å kunne drive med friluftsliv. Vindkraftanlegg gir store sår i naturen og forandrer landskapet for alltid. Derfor vil vi ha strengere begrensninger for hvor det kan bygges vindkraftanlegg. FOT mener at det må legges større vekt på natur- og friluftslivsverdier i planleggingen til NVEs ramme til vindkraft.

I en rapport fra 2015 kommer Miljødirektoratet med kraftig kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) praksis for å gi vindkraftkonsesjoner. Det står blant annet at «det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder» og at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke». Mange av de gitte vindkraftkonsesjonene er gjort mot til dels klare anbefalinger fra Miljødirektoratet om ikke å tillate utbygging

Vest-Agder fylkeskommune har laget en regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2014-2020) Den regionale planen er laget i samarbeid mellom kommuner i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, friluftsråd og frivillige organisasjoner i fylket. Det er også utarbeidet et temakart over viktige og svært viktige friluftsområder (se vedlegg). Kartet er ment som et viktig verktøy i arbeidet med arealforvaltning og konsekvensutredninger. Mange friluftsområder på dette temakartet, som er av viktig og svært viktig betydning, ligger nå inne på kartet til NVEs Nasjonale ramme for vindkraft for Agder og Rogalandsregionen. NVE mener at «Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår det utpekte området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge». Dette er vi i FOT ikke enig i. FOT oppfatter at her kommer NVEs plan i flere konflikter med den Regionale planen for Vest Agder.

Det er allerede bygget Tellenes Vindpark i Sokndal/Lund og Lista Vindpark. Det som blir Sør Norges største vindpark - Tonstad Vindpark er under bygging. Det er videre gitt konsesjon til Kvinesheia Vindkraftverk (Kvinesdal), Skorveheia Vindkraftverk (Flekkefjord), og Buheii vindkraftverk (Kvinesdal). Totalbelastningen er blitt for stor. Det er mange mennesker i denne regionen som er svært oppgitt og lei seg over det som skjer med vindkraftutbyggingen. For mange friluftslivselskere som vil oppleve urørt natur er dette vondt å se. Når en drar ut i fjellheimen for å nyte naturen som er et viktig rekreasjonssted, er det leit å få vindindustriområdene så tett inn på. Denne regionen har fra før mye urørt natur som har gått tapt pga. vannkraftutbyggingen.

Stavanger Turistforening har 3 turistforeningshytter (Kvitlen, Støle og Tomannsbu) som ligger inne i NVEs plan. De to sistnevnte hyttene ligger i Sirdal kommune som er en av FOTs medlemskommuner. Det er mange fra denne regionen som bruker dette området aktivt året rundt til fjellvandring, fisking, skigåing, bærplukking ++

FOT har i lang tid planlagt ei turistforeningshytte inne på Knabeheia i Kvinesdal. Det er ei hei som blir mye brukt både sommerstid og vinterstid. Ca. 2 mil vest for Knaben er det blitt gitt konsesjon til Buheii Vindkraftverk. Fra starten av løypa og videre innover mot hytta vil en se til Buheii. Dette vindkraftverket ligger inne på et område som er ansett som et svært viktig friluftsområde mellom Kvinesdal og Sirdal. Her har det vært en gammel ferdselsåre via Falkefjellstøl i unikt landskap. Lenger sør har vi et flott kulturlandskap med bl.a. Brudleruta opp i fra Salmeli i Kvinesdal mot Josdal i Sirdal som også ligger i Vest-Agders regionalplan for friluftsliv i kategorien svært viktig friluftsområde. Brudleruta er en statlig offisiell historisk vandrerute. Fra Salmeli går det også en turistforeningsrute opp på vestsiden av Kvifjorden til Kvinen.

FOT er svært opptatt av å bevare natur og kulturverdier. DNT-hytta gården Li eies av FOT. Den ligger på Hidraheia midt i Flekkefjords Landskapsvernområde som omfatter en unik del av kysten vår med både fjell og kulturlandskap. Li ligger i Magma Geopark som har Unesco status. Vi har laget skjøtselsplan for dette området. Skorveheia ligger rett nord for landskapsvernområdet, og som er innfallsporten til landskapsvernområdet og DNT-hytta. Her er det flere stier som går. Ifølge ornitolog Per Øyvind Grimsby så er Skorveheia et av Norges desidert viktigste trekkområder for rovfuglene våre. (Skorveheia ligger like utenfor det utpekte området. Men dette området må sees i sammenheng da det har stor betydning for den totale belastningen regionen får)

FOT har ryddet, tilrettelagt, merket og remerket mangfoldige kilometer med stier i det utpekte området. Her arrangerer vi toppturer, fellesturer, Barnas Turlag-turer, Kom deg ut-dager, friluftscamper m.m. – og alltid med fokus på sporløs ferdsel. Vi har også laget et oversiktskart som viser mange populære turmål i Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Lund og Sirdal. Svært mange av disse turmålene ligger inne på det utpekte området som er spesielt egnet for vindkraft.

På DNTs landsmøte i 2018 ble det vedtatt at landsmøtet krever at arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land stanses. På landsmøtet i 2019 ble det vedtatt at landsmøtet får handlingsplanen for DNTs vindkraftarbeid til vedtak.

Flekkefjord og Oplands Turistforening deler samme syn som Den Norske Turistforening sentralt: Vi må stanse tapet av urørt natur.

FOT ønsker ikke flere vindturbiner i det utpekte området, ei heller nærliggende områder. Vi ønsker ikke friluftsopplevelser som blir ødelagt av industriområder med vindturbiner. Planlagte vindkraftverk som Buheii, Kvinesheia og Skorveheia bør også sees på nytt mtp. konsesjonene som er gitt.

Vedlegg:

Bilde 1: Utsikt fra Bergehei mot planlagt DNT-hytte merket med rød T. Rett bak denne hytta vil Buheii vindkraftverk bli sett i vest.

Bilde 2: Falkefjellstøl med gammel ferdselsåre fra Kvinesdal til Sirdal ligger i planområdet. Buheii vindkraftverk er tenkt planlagt bygget rett syd for stølen.

Bilde 3: Elva ved Falkefjellstøl med utsikt mot det planlagte Buheii vindkraftverk

Bilde 4: Brudler på Brudleruta opp i fra Salmeli i Kvinesdal mot Josdal i Sirdal ligger også i det utpekte området.

Temakart - Viktige og svært viktige regionale friluftsområder i Vest-Agder

Oversiktskart F.O.T. over turmål i Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Lund

Mange av turmålene med løyper ligger på www.ut.no

Vedlegg