Forsiden

Høringssvar fra Ragnhild S. Thorsen

Dato: 01.10.2019

Jeg viser til høringssvar av 24.06.2019 fra Frode M. Tesaker, Flekkefjord. Jeg er enig i og støtter alt han skriver. Vi kommer fra samme sted, og vår kommune og nabokommunene er under strterkt og ofte utidig press fra vindkraftutbyggere. Han formulerer så godt all kunnskapen han har tilegnet seg om vindkraftinfustrien og de ulemper og skader de medfører på natur, mennesker, dyr, fugler og insekter.

Enorme heieområder i vårt område raseres nå i stor grad av vindkraftutbygging. I nabokommunen Sirdal, f.eks berøres svære områder av Tonstad vindpark som er under utbygging. Og utbyggere har plane om flere « vindparker“ i den flotte fjellheimen som er rekreasjonsområde for utallige hyttefolk fra hele Rogaland og Agder. Mange hytter ligger for salg. Rasert natur, utsikt til vindmøller, støy, lysblink og iskasting er ikke forenlig med det som forbindes med rekreasjon. I Egersund har utbygger tatt seg til rette og bygd vindkraftverk på et område som er 3 ganger større en det som det fikk konsesjon for. Hvem stilles til snsvar? Utbygger? NVE som kontrollmyndighet? Og hvorfor er det så stille fra Regjeringen når de gjelder distriktsopprør mot vindkraftutbyggingen? Hører og ser dere ikke den kraftig voksende motstanden som reiser seg, mot det som nå skjer i landet vårt? Samtlige kommuner i Agder sier klart nei til mer utbygging. Vil dette bli respektert, eller skal staten overkjøre lokale styresmakter? Ved kommunevalget i høst var vindkraftverk et viktig tema i distrikts-Norge, og partier og representanter fikk klar beskjed fra velgerne. Om to år er det Stortingsvalg, og motstanden er nok ikke mindre da. Lytt til folk i hele landet som vet hva de snakker om, enten det er på Frøya, Egersund, Sirdal, Lista osv. Dra ut i distrikts-Norge og se hva vindindustrien gjør med natur og folkehelse. Utbyggerne har det så travelt før ordningen med grønne sertifikater og subsidier utløper i 2021, og det blir nok tatt noen snarveier med mangelfulle konsekvensutredninger, bl.a. Skal noen ( ofte utenlandske selskaper) få lov til å tjene seg rike på noe som er så ødeleggende for naturmiljøet og livskvaliteten for så mange mennesker? Står prisen å betale for et så begrenset bidrag til det grønne skiftet i stil med ulempene og skaden de medfører?

Hvem har ansvar for å tilbakeføre naturen til slik den var, når vindturbinene har utspilt sin rolle? Og hvem har ansvar for å fjerne selve turbinene og alle spor etter dem? Skal de gjenvinnes, eller vil de bli et nytt, enormt avfallsproblem om 15-20 år?

Vi har kommende generasjoner å tenke på, og vi har ikke lov til å frata dem de mulighetene for friluftsliv i uberørt natur som vi og tidligere generasjoner har tatt som en selvfølge. Lytt til folket, til DNT, Norsk Ornitologisk forening, osv osv. No er nok.

Mvh

Ragnhild S. Thorsen

4450 Sira