Høringssvar fra Statskog SF

Dato: 30.09.2019

Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land

Oppsummering av Statskogs høringsuttalelse

1. Det er svært positivt at det legges fram et forslag til ramme for den videre utvikling av vindkraft.

2. NVE har sammen med andre aktører og myndigheter gjort et stort og nyttig arbeid med å hente inn og systematisere eksisterende kunnskap. NVE må også i framtiden sikres ressurser og ha et ansvar for å systematisere og utvikle ny kunnskap. Statskog peker spesielt på behovet for kunnskap innenfor områdene: Samisk reindrift, nabovirkninger, fugl og friluftsliv.

3. Statskog anbefaler at betydningen av de 13 områdene i rammen som er utpekt som mest egnet for vindkraft tones ned. Konsesjonsbehandling med fagrapporter gir det beste grunnlaget for å vurdere om et område er egnet for vindkraft. Kvalitet i det enkelte prosjekt må fortsatt være avgjørende for om konsesjon bør gis.

4. Det må forventes at interessen for å etablere vindkraftverk på land i Norge fortsatt vil være stor i tiden framover. Statskog er landets største grunneier og har således arealer som kan være egnet for vindkraft. Oppdatert kunnskap om ulike sider ved vindkraft må brukes i avveiingen mellom ulike samfunnshensyn i konsesjonsprosessen.

Statskogs høringsuttalelse

1. Bakgrunn

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019. Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.

2. Om Statskog SF

Statskog er grunneier på vegne av staten og skal ivareta fellesskapets verdier på en femtedel av Fastlands-Norge. Selskapet er organisert som et statsforetak. Staten er 100 prosent eier og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Det statlige eierskapet er koblet til realisering av sektorpolitiske mål knyttet til friluftsliv og folkehelse. Gjennom et særskilt oppdrag med forvaltning av jakt og fiske og tilrettelegging for friluftsliv sikrer Statskog allmennhetens tilgang til jakt-, fiske- og friluftsopplevelser i norsk natur.

3. Generelt om nasjonal ramme og realisering av nasjonal politikk

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".

NVE sitt oppdrag har på denne bakgrunn vært å utarbeide en nasjonal ramme basert på gjeldende energipolitikk. Statskogs høringsuttalelse er basert på de samme forutsetninger. Gjennom forvaltning av 1/5 av Norges landareal vil Statskog både ha områder som er mer egnet, og mindre egnet til utbygging av vindkraft. Selskapet vil ivareta sitt sektorpolitiske ansvar innen jakt, fiske og friluftsliv og samtidig bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende strategier og vedtak fra nasjonale myndigheter, herunder norsk energipolitikk.

Statskogs oppfatning er at NVE i samarbeid med ulike organisasjoner og andre myndigheter, har utført et grundig og viktig arbeid med å sammenstille eksisterende kunnskap om miljø- og samfunnsvirkninger ved etablering av vindkraftverk. Basert på etablert kunnskapsgrunnlag og analyser av områder, har NVE på et overordnet nivå gitt et faglig råd med områder vurdert som mest egnet for vindkraft på land i Norge.

4. Kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsbasert forvalting

Statskog legger stor vekt på kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av naturressurser på statens grunn. Statskog støtter ambisjonene om å vedlikeholde og oppdatere et felles kunnskapsgrunnlag, fordi det er en forutsetning for gode vurderinger og en kunnskapsbasert forvaltning av vindkraft i Norge. Samarbeidet med Miljødirektoratet, Riksantikvaren og andre myndigheter og fagmiljøer på dette området bør fortsette.

Statskog ønsker spesielt å peke på fire områder med et særlig behov for ytterligere forskning og kunnskapsutvikling. Dette gjelder vindkraftens konsekvenser for samisk reindrift, nabovirkninger, fugl og friluftsliv.

Kunnskap om påvirkning av biologisk mangfold og naturtyper bør utvikles gjennom før- og etterundersøkelser, og over tid gjennom oppsummering av erfaringer fra flere etablerte vindparker i Norge. Erfaringer og kunnskap fra bygde anlegg kan i økende grad legges til grunn ved gjennomføring av konsekvensutredninger og vedtak i forbindelse med nye prosjekter.

5. Områder egnet for vindkraft og behandling av søknader om konsesjon

Nasjonal ramme er et overordnet dokument. Statskog er av den oppfatning at angivelsen av geografisk egnede områder i ett slikt overordnet dokument ikke er formålstjenlig. Det finnes områder som både er egnet og uegnet for vindkraft innenfor og utenfor de 13 områdene som utkastet til nasjonal ramme for vindkraft peker på. Statskog mener derfor at betydningen av de utpekte områdene med fordel kan tones ned, og at det heller legges større vekt på kvalitet i konsesjonsbehandlingen av de enkelte prosjekter. Statskog mener at best beslutningsgrunnlag oppnås gjennom grundige konsesjonsprosesser med tilhørende høringer. For å sikre koordinering og hensyn til tålegrenser og sumvirkninger bør NVE fortsette en praksis med samlet behandling av konsesjonssøknader innenfor et gitt geografisk område.

Det går ofte svært lang tid fra en melding om oppstart av planlegging av vindkraftverk til konsesjon blir gitt, og til behandling av MTA plan. Utvikling av vindkraftteknologi går raskt, og har ført til større og færre turbiner innenfor prosjektområdene enn det man hadde kunnskap om var mulig tidlig i planfasen. Ved utarbeiding av fagrapporter og visualisering bør det settes krav om at mulig framtidig vindturbinteknologi inngår i de utredninger som sendes til offentlig høring.

6. Klima og behov for fornybar kraft

Det er grunn til å tro at en offensiv langsiktig klimapolitikk i Norge og Europa vil gi en fortsatt stor interesse for nye prosjekter innenfor fornybar kraft. Kostnadene ved etablering av vindkraftverk i dag relativt lave i forhold til andre teknologier.

Statskog har et omfattende samfunnsoppdrag og en del av dette er å bidra til at mål i klimapolitikken blir nådd. Statskog er landets største grunneier og har således eiendommer som kan være egnet for vindkraft. Foretaket legger til grunn at oppdatert kunnskap om ulike konsekvenser ved vindkraft legges til grunn i konsesjonsbehandling, og at det i konsesjonsprosessen skjer en avveiing og balansering mellom ulike samfunnshensyn.