Forsiden

Høringssvar fra Vindheim hyttegrend velforening

Dato: 29.09.2019

Vindheim hyttegrend velforening (i dag i Gaular kommune )vil med dette gi høringssvar til Nasjonal ramme for vindraft på land.

Et av områdene som er definert som egnet for vindkraft er fjellplatået mellom Viksdalen og Høyanger. Dette berører Gaularvassdraget. Gaularvassdraget er gitt varig vern som referansevassdrag med et streng vern. Store deler av området som NVE har merket av som egnet for vindkraft i Gaular kommune er innenfor nedbørsfeltet til Gaularvassdraget. Dette i seg selv er argument for at området må tas ut av planen.

Vi mener i tillegg at vindkraftanlegg i området vil ødelegge urørt natur i et stort område. Størrelsen på master /vingespenn og tilhørende veianlegg vil gi område preg av industrianlegg som ikke er forenlig med den verdi området har som urørt natur.

I januar 2013 lå omtrent 44 prosent av fastlands-Norges areal en kilometer eller mer unna tyngre tekniske inngrep. Utbygging av blant annet veier og energianlegg gjør at det blir stadig mindre inngrepsfri natur igjen. I perioden 2008–2012 gikk i underkant av 900 kvadratkilometer inngrepsfri natur tapt. Reduksjonen og oppstykkingen er størst i Sør-Norge. Det er også Sør-Norge som har minst inngrepsfri natur igjen.

Store deler av område 19 har i dag areal som betegnes som inngrepsfri natur. En utbygging i område vil redusere inngrepsfri natur ytterligere. Avhengig av hvor mye konsesjon som kan bli gitt i området vi hele etter store deler av område 19 miste ”status” som inngrepsfri natur.

Vi vil også påpeke at utbygging i området kan komme i strid de interessene som ligger i at veien over Gaularfjellet har fått status som nasjonal turistvei.

I utredningen er det tematisk angitt det en forstår er aktuelle konflikter i forhold til vindkraftutbygging (kapittell 9 til 35 evt 31) I omtalen av område 19 er det nøkternt beskrevet at ” overordnede analyser tiliser et lavere konfliktnivå i dette område enn i store deler av landet”.Vi mener at blant annet hensynet til Gaularvassdraget, nasjonal turistvei, og reduksjon av inngrepsfri natur tiliser et høyere konfliktnivå en forutsatt. ,