Forsiden

Høringssvar fra Hanne Heiberg

Dato: 13.08.2019

Jeg er hytteeier like ved det området Rendalen Østfjell og Fonnaasfjellet, som NVE har utpekt som et av landets best egnede områder for vindkraft. Mange er imot vindpark i dette området. Jeg er imidlertid positiv til vindkraftutbygging, også i dette området, av flere grunner:

- Jeg er positiv til mer vindkraft, fordi det er et viktig bidrag til å redusere utslipp av CO2 og bruk av fossil energi, og dermed bremse klimaendringene vi har bidratt til å sette i gang.

- Norge er et av de beste områdene for vindkraft i Europa. Andre land i Europa, som f.eks. Tyskland og Danmark, har bygd ut vindkraft til å dekke en stor andel av strømproduksjonen sin, selv om de har dårligere vindforhold og langt tettere befolkning enn Norge (1).

- Jeg kan ikke se at det er noe verre for oss å ha en vindpark i nærheten, enn for andre. Jeg synes ikke vindmøllene er spesielt skjemmende i naturen, men heller et stolt og synlig bevis på at vi bidrar med mer fornybar energi til storsamfunnet.

- Norge har også potensiale for å få et nytt økonomisk ben å stå på hvis vi ikke lar den teknologiske utviklingen og sjansen gå fra oss. NVE estimerer at produksjonskostnaden (over levetiden per kWh) fra landbasert vindkraft vil halveres fra 2012 til 2020, og kan allerede konkurrere med vannkraft (1).

- Politikere og staten prøver nå å legge til rette for at vi i Norge skal kunne bidra med mer fornybar energi som vindkraft, og redusere drivhusgassutslipp. Jeg mener vi bør gjøre vår del ved å støtte initiativet, i stedet for å protestere så fort vi berøres av det.

- Jeg mener at vi har et samfunnsansvar som bør sees i et langt større perspektiv enn bare det estetiske lokalt. Norsk rikdom er i stor grad basert på oljeproduksjon som bidrar til et stort drivhusgassutslipp per norske hode (2). Derfor mener jeg at vi også bør bidra aktivt til reduksjon av drivhusgassutslipp ved å produsere mer fornybar energi som på sikt kan eksporteres til utlandet.

- Global temperaturøkning skyldes hovedsakelig menneskeskapte utslipp av drivhusgasser, og det er godt vitenskapelig dokumentert at dette vil få dødelige konsekvenser, og hvor viktig det er å redusere utslippene så raskt man kan (3). Økende global temperatur vil, allerede de neste tiårene, gi kraftigere ekstremvær som dødeligere hetebølger, kraftigere nedbør og flom, kraftigere tropiske sykloner, økende havnivå som ødelegger livsgrunnlaget for mange titalls millioner.

- Det er f.eks. estimert at en havnivåstigning på 65 cm i Bangladesh vil ødelegge 40 % av alt produktivt land, til en befolkning på 165 millioner. Det sier seg selv at det betyr døden for grusomt mange. Om vi ikke reduserer utslippene av drivhusgasser, estimeres det at dette er et realistisk scenario allerede om ca. 50 år (4).

- Dette er den harde virkeligheten, og får inngrep i uberørt natur i Norge til å fremstå som småtterier og et luksusproblem i sammenligning. Derfor er det viktig at vi tar tak for å bremse utviklingen.

- Det meste av Norge er ubebodd og vi har fortsatt masse flotte fjell og vidder uten vindmøller etter utbygging av vindkraft i NVEs anbefalte områder. Derfor støtter jeg NVEs rammeplan for vindkraft, inkludert området "Nordre Hedmark".

- Noen foreslår vindkraft til havs i stedet for på land. Vindkraft til havs er imidlertid omtrent 3 ganger så dyrt per kWh enn på land. Dette skyldes bl.a. at det er så dypt utenfor norskekysten at vindmøllene hovedsakelig må være flytende. Dette gir dyrere konstruksjoner og mer krevende vedlikehold som blir avhengig vær-"luker" med rolig vær og sjø. NVE konkluderer med at teknologien for havvind er umoden og foreløpig ikke realistisk i Norge (1). Andre ønsker vindmøller der folk bor, men av historiske grunner har vi bosatt oss på lunere steder enn i snaufjellet som har de beste vindforholdene. Dessuten er det noen flere ulemper med å oppholde seg fast inntil vindmøller som støy, bevegelige skygger, og risiko for iskasting.

PS: Jeg jobber med klimaforskning, men uttaler meg her som privatperson.

Referanser:

(1) Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, NVE, Kap. 6

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf

(2) CO2 emissions (metric tons per capita)

https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.pc?view=map

(3) Rapport fra FNs klimapanel: AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Summary for policymakers

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf

(4) Warming Climate to Hit Bangladesh Hard with Sea Level Rise, More Floods and Cyclones, World Bank Report Says. Pressemelding fra Verdensbanken

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/06/19/warming-climate-to-hit-bangladesh-hard-with-sea-level-rise-more-floods-and-cyclones-world-bank-report-says