Forsiden

Høringssvar fra Jørulf Vullum

Dato: 01.10.2019

Til NVE og OED

Dere ønsker å tilrettelegge for vindkraft en rekke steder i Norge. Det finnes utallige grunner for at vindkraft i norsk natur verken bør bygges ut, eller er forsvalig å bygge ut. Argumenter mot vindkraftutbygging får dere nok inn mange av.

En annen ting er selve konsesjonsprosessen og konsesjonssøknadene fra utbyggerne. For oss som etter hvert har lest gjennom noen slike konsesjonssøknader og konseskvensutredninger kommer det veldig tydelig fram at de som lager konsekvensutredninger jobber på oppdrag fra utbygger og derfor også kommer med utredninger som veldig ofte "vris" til fordel for utbygger, mens natur og miljø tilsidesettes. Hvis det fortsetter slik er det ikke lenger noe vits i lage konsekvensutredninger. Det blir litt som "Bukken og havresekken" når utbygger i tillegg skal koste og fritt velge konsekvensutreder. Da velger de jo selvfølgelig dem som lager den best tilpassede konsekvensutredninga.

Det er egentlig ganske logisk; hvordan skal et firma som lager konsekvensutredninger få nye oppdrag hvis de "motarbeider" sin oppdragsgiver (utbygger) og kommer med opplysninger som ikke er til gagn for oppdragsgiver/utbygger?

I vedlegget har jeg gått gjennom en konsekvensutredning på en konsesjonssøknad for vindkraftverk som enda ikke er kommet på høring (Skardsøya i Aure kommune). Her var det veldig mye å ta tak i og det er ingenting som tyder på at akkurat denne saken skiller seg fra andre konsesjonssøknader om vindkraftverk i Norge. Det er heller en sannsynlighet at dette er vanlig praksis.

-SÅNN KAN DET IKKE VÆRE!

Hele konsesjonssøknaden er uoversiktlig og uselvstendig. Både i konsesjonssøknaden og i konsekvensutredninga refereres og sammenlignes det jevnlig til en eldre konsesjonssøknad på en slik måte at det er umulig å danne seg et helhetlig bilde av vindkraftverket og konsekvensene av den nye utbyggers tiltak uten i tillegg å lese over 600 sider med eldre dokumenter fra 2010.

Den nye konsekvensutredninga er på 63 sider pluss noen kartvedlegg. I konsesjonssøknaden er dette kuttet ned, kun 2 sider og en tabell omhandler temaene natur og friluftsliv.

Kunnskap fra konsekvensutredninga omformuleres med nye ordlyder på en måte som gjør at de fleste negative konsekvenser ikke blir tilstrekkelig belyst eller de blir bagatellisert. For eksempel blir ulike tiltak sammenlignet og vurdert i forhold til en tidligere konsesjonssøknad i stedet for å belyse den egentlige størrelsen på inngrepet. På denne måten virker det som at hele tiltaket er mindre belastende for natur og miljø enn det faktisk er.

Det aller meste av søknaden er basert på eldre opplysninger fra den tidligere søknaden. På de ti åra som har gått har vi fått mye ny kunnskap om natur, miljø og samspillet mellom de ulike naturelementene. Helt fra starten visste utreder at det var endrede vilkår, vurderingsmetoder og til dels store kunnskapshull innenfor temaene som skulle utredes i forbindelse med dette vindkraftverket. Man har likevel valgt å ikke gjennomføre nødvendige feltundersøkelser selv om behovet for grundigere undersøkelse ble påpekt flere ganger i den gamle konsekvensutredninga (fra 2010). Det finnes til og med flere feil og utelatelser i det kunnskapsgrunnlaget som har vært utgangspunktet for de nye konsekvensvurderingene. Det innrømmes at kunnskapsmangel har vanskeligjort å få til gode og riktige vurderinger.

Det utelates også å nevne i konsesjonssøknaden at det i konsekvensutredninga nevnes forhold som må undersøkes grundig, og hvor sluttresultatet av undersøkelsene bør påvirke en evt. konsesjonstildeling.

Viktige naturverdier som man visste om fra den første konsesjonssøknaden er utelatt fra konsekvensutredninga, trolig fordi områdene vil bli vesentlig berørt / ødelagt av et evt. vindkraftverk i dette området.

Utbygger velger til og med å gå mot konsekvensutreders anbefalinger om å ivareta et sjeldent naturområde på best mulig vis. I stedet foreslår utbygger å bygge en vei gjennom akkurat dette området og kaller det "Skadereduserende tiltak". Et annet sted er det planlagt å sette opp en vindturbin i eller tett ved en hekkelokalitet som ifølge begge konsekvensutredningene ikke bør berøres/ forstyrres av inngrep.

Det virker også som at man prøver å bagatellisere og bortforklare de tydelige og store utfordringene med å plassere et vindkraftverk midt i den viktigste trekkrutene for fugl langs norskekysten.

Det er utvilsomt noe som er galt ved saksgangen i konsesjonssaker som dette, når slikt kan slippe gjennom "nåløyet" og gi konsesjon. Det har allerede skjedd altfor mange ganger. For å forhindre at flere vindkraftutbygginger skal skje på falske og uredelige premisser, er dere nødt til å stanse alle konsesjoner for vindkraft på land inntil "Bukken og havresekken"-prinnsippet er avviklet. Og når dette er gjort vil de reelle og ærlige konsekvensutredningene alene vise at utbygging av vindkraft i norsk natur ikke er forsvarlig å gjennomføre.

Vedlegg