Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286834

Dato: 30.09.2019

TYSVÆR, Høringsuttalelse vedrørende nasjonal ramme for vindkraft på land

I denne uttalingen ønsker jeg å formidle årsaker til hvorfor jeg er motstander av utbygging av vindturbiner i Tysvær kommune. Jeg mener at “Sunnhordaland og Haugalandet (område 16) skal tas ut ifrå forslaget til nasjonal ramme for vindkraft, og at rammeplanen skal trekkes tilbake.

Hele mitt liv har jeg hatt en tett familiær forbindelse til områder som nå utsettes for sterke forstyrrelser fra vindturbiner – mine besteforeldre og generasjoner før dem har bodd på Bakkavik, og levd av sjø og landområder her. Det at muligheten er stor for at vindturbiner skal prege landskapet rundt områdets gårder i framtiden, er både skremmende og uforståelig.

Det første jeg ønsker å uttale meg om, er de enorme konsekvensene som vindturbinene utgjør i naturen. Sprengningsarbeidet som utføres i startprosessen av en vindparkutbygging vil gjøre at turområder, naturmangfold og dyreliv blir ødelagt. Man kan ikke ferdes i naturen som før – dette spesielt med tanke på direkte livsfare i forhold til iskasting fra turbinene på vinterstid. Også turistnæringen vil preges – lokal hytteutleie i områdene som utsettes for disse visuelle forstyrrelsene vil gå ned, og inntektskilden for utleierne vil synke.

I tillegg til dette, er også dyrelivet truet av turbinene. Spesielt fuglelivet påvirkes, da blant annet ørn og andre fuglearter drepes av vingene til turbinene som dreier rundt med en enorm fart. I Tysvær har havørnbestanden tatt seg opp de siste årene. Tanken på at vi ikke skal få ha gleden av denne flotte, totalfredede fuglen i dette området ryster meg, og mange med meg. I tillegg til fugl er også insekter truet – man kan selv se for seg hvordan naturen ser ut uten dem.

Det verste med denne planlagte utbyggingen av vindkraftverk, er helseplagene disse turbinene fører med seg. Vindturbinene lager støy som ikke kan høres fra menneskeøret, men som kalles lavfrekvent lyd. Denne lyden kan på lang sikt føre til dårligere helse - høgt blodtrykk, utmatting, trøtthet, søvnmangel, konsentrasjonsvansker, depresjon og angst er bare eksempler. Spesielt de mange menneskene som bor i områdene vil påvirkes av dette. Poenget er at helsen til befolkningen blir direkte påvirket.

Jeg innser at kvaliteten av framtiden min kan ødelegges av vindturbiner vi ikke engang har nytte av i Norge, ettersom vi allerede har nok energi i landet vårt. Utbygging av vannkraft i Norge kan produsere mye mer energi enn alle de planlagte vindkraftverkene i Norge til sammen. Hva er poenget med å ødelegge naturen vår, lokalbefolkningens helse, og framtiden til dagens yngre generasjon? Jeg krever med dette at NVE sin nasjonale ramme for vindkraft, spesielt område 16, blir fjernet. Dette fordi jeg ønsker å kunne finne glede i områdene jeg gjennom hele livet har elsket, på lik linje som før.