Forsiden

Høringssvar fra Tron Bårdgård

Dato: 09.09.2019

NVE har levert en detaljert rapport. Men jeg opplever at konsekvensene ved utbygning ikke er realistisk, men i virkeligheten er mye større enn det NVE beskriver. NVE har gjennomgående heller ikke vektlagt konsekvensene i noen særlig grad når de har kommet med sin anbefaling gjør det at jeg håper at dette forslaget forkastes.

Det er en stor tekst så jeg kan ikke gå gjennom alle punkter jeg har reagert på. Men gir her et lite utvalg.

11.2 – Miljødirektoratet beskriver konfliktbildet for fugl som høyt. Men NVE avskriver dette fullstendig på grunn av lite norsk forskningsmateriale. Det er sterkt uheldig at man innhenter ekspertise og så velger å se bort i fra det når det går mot det man selv ønsker.

Det samme ser ut til å gå igjen for alle typer dyr som vurderes. Det løftes fram seriøse bekymringer som NVE ikke ser ut til å ta alvorlig.

17.3 – NVE vurderer påvirkning på landskap. Her innrømmer de stor påvirkning over store områder. Dette gjør at NVE prøver å gjemme problemstillingen under en stein ved å løfte opp individuell vurdering.

Selvsagt er det forskjeller i påvirkning. Men skalaen er ikke mellom 0 og 10 slik man lett kan tro ut fra teksten. Den er sannsynligvis mer mellom 7 og 10.

Da oppleves det dumt at NVE lurer seg unna problemstillingen i rapporten. Sannheten er at vindkraft på land for de fleste (spesielt dem om ikke har et valg om å ha dem som nærmeste nabo eller bruker fjellene aktivt privat eller gjennom turisme) har en stor negativ påvirkning.

20.3 NVE sier forskningen er uklar når det gjelder turbinenes påvirkning på reindrift i området. De har derfor snakket med reindriftsutøvere som har prøvd å ha rein i områder med vindturbiner. Reindrifterne forteller om dyr som er stresset av bevegelsene og unngår beiteland i nærheten. NVE Sier på inn pust at erfaringene deres er viktig og på ut pust sier de at de primært forholder seg til fagfellesvurdert forskning som de tidligere har beskrevet som manglende.

22.3 - NVE anbefaler en minsteavstand fra vindturbin til bolig på 4x høyde. Erfaringer fra tidligere utbygginger viser at denne avstanden er alt for kort. På 600-1000 meters avstand vil man ha stor påvirkning av vindturbinene. Hørbar og lavfrekvent støy vil redusere livskvalitet til beboere. Turbinene tar mye plass og vil være rungende på så nært hold.

NVE mener dette kan rettferdiggjøres på grunn av at man tillater lignende for veier og flyplasser. Men dette er en dårlig sammenligning. Veier og flyplasser er rolige på nattetid (for det meste), de gir også noe tilbake til områdene de er i. naboene til en turbin vil i liten grad ha noen positiv effekt av turbinene. Da blir det spesielt graverende at NVE mener at sine forslag gjør det uviktig å vurdere virkningen for naboene. Denne typen overtramp har vi dessverre mye av i Norsk historie.

23.2 – NVE mener at virkningen av vindkraft på drikkevann kun er en problemstilling under byggefasen. Men Artikler i media indikerer at det kan være et problem med flassing fra vindturbiner. Hvis dette er tilfelle kommer det plastforurensing i naturen som lett kan havne i drikkevannskilde. Vi vet enda ikke konsekvensene av mikroplast i mat og drikke. Men forskerne ser ut til å bli mer og mer bekymret for dette.

Jeg har skrevet langt nok.

Poenget mitt er som sagt at jeg mener NVE sin rapport har store svakheter. Det er viktig for demokratiet at politikerne har et så sannferdig bilde av situasjonen de skal gjøre valg om som mulig.

Dette mener jeg ikke dette dokumentet klarer å gi dem på en god nok måte.

Dette dokumentet virker derimot dessverre skreddersydd for å gi politikerne ryggdekning for noe som etter hvert begynner å bli klart som lite miljøvenning, upopulært og veldig inngripende for utkantene. Dette mener jeg er uheldig. Videre vil politikerne bruke dokumentet som skjold når konsekvensene begynner å vise seg etter bygging.