Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368094

Dato: 01.10.2019

Jeg er i mot vindkraft på land i Norge fordi:

Dagens vindkraftutbygging innebærer en historisk ødeleggelse av norske naturverdier, under dekke av «moteriktige ord» som miljøvennlig energi, grønn energi og grønne sertifikater.

  1. Naturødeleggelsene er unødvendige. Norge produserer allerede mer strøm enn vi klarer å bruke. Dersom produksjonen senere likevel skal økes, kan det skje uten å forbruke viktige naturverdier: oppgradering av vannkraftverkene, varmepumper, solceller og solfangere, etterisolering av hus, smarte måter å spare energi på og så videre.
  2. Brudd på internasjonale konvensjoner. Naturødeleggende vindkraft begrunnes ofte ut fra klimakonvensjonen, men er i konflikt med biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen. Ved smartere løsninger kan vi oppfylle alle tre konvensjonene.
  3. Norsk natur er enestående. Ekte natur er en knapphetsressurs i Europa. Norsk natur er levested for mange arter og er en hovedattraksjon for mange turister. Vi bør fortsette å være Europas grønne hjørne og ikke ofre viktig natur for å bli Europas bitte lille batteri.
  4. Folkehelsen lider. Det er en utbredt fortvilelse, sorg og raseri overfor vindkraftplaner som medfører permanente støyplager og varig tap av verdifull rekreasjonsnatur.
  5. Dårlig økonomi. Overproduksjon og lav strømpris gjør at økonomien i vindkraft er usikker. Levetiden for turbinene er under ca 20 år. Nedrigging og utskiftning av vindturbiner er kostbart. Går vindkraftselskapet konkurs, faller ansvaret for opprydding på kommunen, som i verste fall kan tape millioner av skattebetalernes penger.
  6. Vindturbinene dreper. Norge har et internasjonalt ansvar for den europeiske havørnbestanden. Hittil er rundt 60 havørn drept bare i vindindustriområdet på Smøla. Fra Sverige meldes det om at tiuren går i turbinene og forsvinner fra leikene. Fra Europa er det dokumentasjon på at store mengder flaggermus dør – i tillegg til omfattende fugledød.
  7. Kommunene blendes av kortsiktig økonomi. Kommunepolitikere lokkes av kortsiktig økonomisk gevinst, men tapet av naturkvalitetene bokføres ikke. I langsiktig perspektiv er tilgang på naturkvaliteter en av de beste gaver som kan gis for å sikre innbyggernes livskvalitet gjennom grønn velferd.
  8. Ressursregnskap for utbyggingen mangler. Selve utbyggingen krever store energi— og materialressurser, som det ikke gjøres rede for. Utslitte turbinvinger kan ikke resirkuleres.

Konklusjon: Man kan ikke løse klimaproblemet i verden ved å ødelegge norsk natur: Tørke ut myrer, hugge ned store skogområder, sprenge i stykker fjellheimen. Den grønneste kraften er den som blir spart inn, og som ikke brukes.

Jeg ber om at OED/NVE revurderer konsesjonen som er gitt til E.ON om utbygging av vindindustri i Nord-Odal (Engerfjellet og Songkjølen). Det ser ut til at den gitte konsesjonen er utrolig fleksibel. E.ON kan tydeligvis gjøre akkurat som det passer dem. Opprinnelig skulle vindturbinene være på maks. 175 m, nå skal de bli 219,5 m høye (til sammenligning er Eiffeltårnet 300 m høyt). Det går nå rykter om at de skal bli enda høyere? Det er store skogområder som skal hugges ned, myrer som tørkes ut både for å lage vei, og for å lage plass til vindturbinene. Stopp utbyggingen nå!