Forsiden

Høringssvar fra Karl Olav Mærk

Dato: 19.09.2019

Jeg, Karl Olav Mærk, født og oppvokst oppunder Ilfjellet i Rennebu Kommune, vil at område 22, kalt Indre Sør-Trøndelag, herunder Ilfjellet, Ramsfjellet med Barnas Naturverden og de østlige områdene som grenser til Forollhogna Nasjonalpark i Rennebu kommune, skal fjernes fra «nasjonal ramme for vindkraft». Begrunnelsen er at utbygging av vindkraft vil for alltid ødelegge verdifull og urørt natur i Rennebu, samt være i konflikt med reindrift, villreinen i Forollhogna, jordbruk, næringsutvikling, friluftsliv og livet til både fastboende og hyttefolk/tilreisende.

Indre Sør-Trøndelag omfatter Ilfjellet, Ramsfjella og marka østover mot Kongsvarden og Forolhogna. Dette er områder som er mye brukt og har avgjørende betydning for reindrift, jord- og skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv. Fjellområdene i Rennebu er også innfallsport til Trollheimen landskapsvernområde og til Forollhogna nasjonalpark. I Ramsfjella ligger Barnas Naturverden (Trondhjems Turistforening) – et unikt tilbud til barnefamilier.

Vindkraftutbygging innebærer store og varige inngrep i naturen og endrer landskapet. Det gjelder ikke bare området hvor vindturbinene blir reist. Vegbygging og framføring av kraftlinjer vil også skape store og ødeleggende sår i landskapet. Naturmangfoldet med plante-, dyre-, fugle- og innsektsliv vil bli skadelidende, myrer og jordsmonn ødelagt. Alt dette er i strid med FNs konvensjon om biologisk mangfold og Europeisk landskapskonvensjonen som Norge har undertegnet. Turbinene utgjør dessuten en forurensningsfare i form av avskallet mikroplast fra turbinblad og oljelekkasje fra maskinhus. Slik forurensing vil være fatal: Ilfjellet og Ramsfjellet ligger i nedbørsfeltet til to nasjonale laksevassdrag – Orkla og Gaula. Begge fjellområdene sikrer i tillegg drikkevann til Rennebu, Meldal og Midtre-Gauldal.

Bygde- og næringsliv

Rennebu er en jord- og skogbrukskommune. Levedyktige grendesamfunn er avhengige av jord, skog og natur. Rundt 10.000 småfe slippes på beite av Ilfjellet Beitelag og Rennebu øst beitelag. I tillegg kommer beite i Ramsfjella. Vindkraftutbygging vil bety beitemark som ikke lenger kan brukes. På grunn av at jordsmonnet blir ødelagt og at dyra i følge erfaringer fra bl.a. Frankrike og Canada skyr vindkraftområder.

Reindrift

Ramsfjella er en del av sommerbeitet for Trollheimen Sitje som i tillegg har vinterbeite i Ilfjell-/Grefstadfjellområdet. Vinterbeitet er en minimumsfaktor for reindrifta. Flytte- og drivingsleier er også av avgjørende betydning. De knytter de ulike årstidsbeitene sammen, og de er ikke tilfeldig valgt: Leiene går der reinen naturlig vil følge terrenget og er lettest å drive.

Reinsdyrene skyr vindkraftområder med anleggsarbeid og nyetablering av veier. Reindriftsnæringa vil få uoverskuelige vansker dersom det kommer vindkraftanlegg i randsonene til sommer- og/eller vinterbeitene. Særlig i tøffe vintre vil ikke reinen ha steder å finne mat.

Hyttefolk, turister og natur

Rennebu har satset på utbygging av fritidsboliger, men har ingen hyttebyer med dominerende plass i naturen. Dette er ei næring i utvikling og med stor betydning. Både for hytteprodusenter og handels- og servicenæringa. Som tilleggsnæring for reindrifta og og for jordbruket i form av laksefiske og av overnatting/servering til veifarende og fotturister bl.a knyttet til Pilgrimsleden. I alle utmarksområdene i Rennebu foregår det også små- og storviltjakt.

Alle tilbudene er uløselig knyttet til flotte naturopplevelser og vakre fjellområder. Til mulighetene det gir for jakt, fiske og friluftsliv i inngrepsfri natur. Til å kunne ferdes fritt i naturen. Det bidrar til trivsel og god folkehelse. Også for oss som bor og arbeider i Rennebu. Uberørte fjellområder gir stedsidentitet, særpreg og positive verdier for grendene.

Blir de sårbare fjellområdene ødelagt ved storstilt utbygging av vindkraftindustri, blir ikke naturen vår lenger attraktiv hverken for hyttefolk, turister eller fastboende. Det lokale næringslivet vil få trange kår. Det vil mest sannsynlig medføre fraflytting og avfolking.

Rennebu har siden utbygginga av Orklavassdraget vært en kraftkommune og bidrar allerede med å levere samfunnet ren energi. Norge har i overskuelig framtid nok kraft og kan om nødvendig øke produksjonen betydelig ved å oppgradere vannkraftverk. Vi trenger ikke vindkraftutbygging. Den er likevel allerede er i ferd med å rasere store uberørte naturområder. Trass i at trusselen mot biomangfoldet er like stor som klimatrusselen. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen enda mer enn vi allerede har gjort.

Med vennlig hilsen

Karl Olav Mærk (Sign.)