Forsiden

Høringssvar fra Øystein Nygaard

Dato: 03.09.2019

Høringssvar om vindkraft i Nordre Hedmark.

I generasjoner har folk levd av og i pakt med naturen i dette området. Folket i disse bygdene har tatt vare på naturen og vært forsiktige med å sette for mange varige spor. Med en vindkraftutbygging vil det rasere disse vakre fjellområdene og ødelegge dem for all fremtid. I disse fjellområdene vokser det og lever det mange truede og freda arter.

I dette området nord i Hedmark lever mange dyr som står på Norsk rødliste for arter fra 2015. Det er blant annet, hare, brunbjørn, fjellrev, ulv, oter, gaupe, jerv, kjenner ikke til flaggermus artene og deres leveområde men det finnes flere arter i Hedmark. Reins stammen i dette området vil bli sterkt preget av en slik nedbygging av naturen og utbygging av et stort nettverk av veier som må bygges i forbindelse med et vindkraftverk.

Av rødlistede fuglearter som lever i dette området, er det minst 30 arter kanskje enda flere men de jeg kjenner til er: Vepsevåk, fiskeørn, vipe, sivspurv, skjeand, dobbeltbekkasin, kornkråke, stær, taksvale, tyrkerdue, storspove, brushane, hubro, hettemåke, gulspurv, fjellrype, lirype, stjertand, svartand, jaktfalk, hønsehauk, myrhauk, fiskemåke, blåstrupe, sjøorre, havelle og horndykker. Jeg er spesielt redd for rypebestanden, den finnes i et stort antall i hele dette området. Rypejakt er en viktig inntektskilde for mange grunneiere, og det selges rypejakt for flere millioner kroner årlig i dette området. Frykter at ved en utbygging vil rypebestanden bli så sterkt redusert at det vil bli slutt på rypejakt i området. Det vil føre til redusert livskvalitet for rypejegere og andre som er glad i rypa og store tap av inntekter for grunneiere.

Andre arter som er rødlistet og vil bli berørt av utbygging av vindkraftverk er, blant annet mange lav og mosearter, innsekter, sommerfugler, biller og sopper.

Den nye FN-rapporten om biologisk mangfold på kloden roper ett sterk varsko mot dette med å redusere leveområde for en rekke arter, og det er jo akkurat det som skjer ved å bygge ut vindkraftverk på land.

I stedet for utbygging av vindkraftanlegg på land må vi utnytte kapasiteten i de eksisterende vannkraftverkene som vi har i dag og solenergi må utvikles og benyttes i langt større grad enn det gjøres i dag. Og så må vi alle sammen finne oss i at forbruket vårt må reduseres.

La oss få beholde dette vakre og lite berørte fjellområde som det er, så vi kan gi det i fra oss i samme stand som det er i dag, til de som kommer etter oss. Ber dere derfor å ta ut området i nord i Hedmark fra nasjonal rammeplan for vindkraft på land.

Hilsen en som er glad i dette fjellområdet og som ønsker å ta vare på det som det er i dag.

Øystein Nygaard