Forsiden

Høringssvar fra Torgeir Bakkland

Dato: 26.07.2019

Det er et ønske fra meg at regjeringen tar inn over seg den økende motstand mot vindkraft på land. Det er faktisk en vel begrunnet bekymring som ligger i bunnen.

Alle på Stortinget, også regjeringen, er valgt inn av folket som nå protester over hele landet. Da vil det være riktig og svært viktig at dere lytter til dette. Alle konsesjoner som er gitt, bør vurderes på nytt. Spesielt med hensyn til naturmangfold, reindrift, truede arter, livskvalitet med mere. Dette bør gjøres av en uhildet part, uten knytninger til utbygger eller NVE. Det handler om å kunne ha tillit til at de prosesser som skal ligge til grunn, faktisk er faglig og etisk godt begrunnet. Det må gjøres med fokus på helheten i konsekvensene av eventuelle utbygginger. Man kan ikke se isolert på hvor mange Gwh man får ut. Produksjonen av alle elementer til fundament, master og rotorblad bruker mye energi og forurenser også betydelig. Spesielt produksjon av betong.

Når FNs klimapanel sier det er kritisk for naturmangfoldet i verden, vil det være svært uansvarlig om man ikke tar hensyn til dette. Slik sakene har fremstått til nå, kan man tydelig se at disse utredninger har vært svært mangelfulle.

Man må også vurdere den totale kostnaden for hele samfunnet. At slike utbygginger påvirker mer enn naturområder som blir ødelagt er uomtvistelig. Urørt natur får vi aldri tilbake, og å skjule seg bak "det grønne skiftet" i denne sammenheng er feigt. Alt henger sammen, også nærhet til naturen og livskvalitet. Dette må ikke undervurderes, spesielt ikke mot kortsiktig profitt for utbyggerne.

Samfunnsansvar er et viktig prinsipp å merke seg. Man kan ikke ofre alt av egne naturområder på Europas kraftalter. Norge må også verne om disse områdene. Vi har ikke så mange prosent urørt natur igjen.

Bærekraft er også et ord å merke seg. Er det bærekraftig å bygge ned urørt natur med industriområder, som forringer nærmiljøet, tar livet av fugler og insekter og ødelegger naturmangfoldet? Neppe.

Ta et skikkelig ansvar nå, og bring saken inn for Stortinget. Stans alle konsesjoner og få ny og uhildet konsekvensutredning. LYTT TIL FOLKET og ta hensyn til innspill fra oss og instanser som begrunner bekymring for utbygging.

La det IKKE være opp til NVE alene å ta avgjørelsen om å godkjenne utbygging. Det kan stilles for mange spørsmål om uheldige bindinger til enkelte utbyggere.

At hverken helse- og omsorgsdepartementet eller miljøverndepartementet kommer med innsigelser i disse sakene er også merkelig. Dette har potensielt svært stor innvirkning på folks helse og på inngripen i naturen, med de bivirkninger det har for reindrifta og naturmangfoldet.

Sats på modernisering av vannkraften og endre beskatning av disse, slik at vi kan ta ut maksimalt av det vannet som renner forbi. Her er jo utbygging allerede gjort.

Bruk mer av oljefondet til investeringer i utviklingen av annen fornybar energi som sol, bølgekraft, vindmøller til havs og andre mulige områder.

Lytt til folket, tenk langsiktig, ta ansvar!

Mvh Torgeir Bakkland, Namsos