Forsiden

Høringssvar fra Silje Fisktjønmo

Dato: 24.09.2019

Grunner for at vindkraft på land ikke bør fremmes av regjeringen

MILJØ

Ved all moderne vindkraftutbygging må mye natur ødeleggest til oppstillingsplassar og veger. Dette vil ødelegge omfattende naturområdre som i dag framstår som helt eller delvis uberørte. Flere dyrearter blir berørt- Dette gjelder bl.a. havørn, fiskeørn og hubro, som vi vet er svært utsatte i vindparker. Insekt blir også drept i stort antall, og det er først i senere år vi har fått opp øyene for deira rolle i økosystemet og hvor truet de er. Ødelegging av biologisk mangfold er pekt på som ein grunnleggende trussel, ref. rapporten fra FN sitt natrurpanel i år.

Ved vindkraftutbygging vil områda dø ut, i overskuelig framtid. Dette vil også frigjøre karbon. Det er ikke opplagt at det finnes en signifikant positiv klimaeffekt innenfor rammene av dagens kraftmarket og -regime.

FRILUTSLIV

De aktuelle områda som er pekt ut i Norge er turmål som lokalbefolkning og turister benytter seg av. Dersom det blir bygd vindparker i eller ved naturormåder, så vil tilgrensende område i stor radius bli drastisk ødelagt pga støy (opp mot 110 dB, motorsag = ca. 105 dB), synsinntrykk (moderne turbinar er enorme og synlige på lang avstand, utstyrt med skarpt blinkende lys) og estetisk forsøpling ellers.

Friluftslivet er glimrende for folkehelsa, fysisk og psykisk, og bør oppfordres til.

REISELIV

Mange turistar besøker Norge på grunn av nettopp den nydelige naturen her. På Helgelandskysten har man uberørt natur som turister tiltrekkes av. Natur- og kulturbasert reiseliv gir høy verdi pr. reisande, og er en næring i vekst som man ønsker mer av. Med store vindmøller som skaper stygge omgivelser, lyd og lys vil nedgradere spesielt Helgelandskysten som turistmål, både innenlandsturister og utenlandsturister.

BOSTED, IDENTITET OG TILHØRELSE

Et moment som gjør det attraktive og får folk til å flytte til rurale områder i Norge, også Helgeland, er de omfattande friluftsverdiene. En skal være forsiktig med å ødelegge det som betyr mest for mennesker de stedene de bør. Det de føler tilhørlighet med og trygghet ved. Det betyr noe for folk - sine omgivelser. Vindmøllene kan føre til fraflytting og enda mer sentralisering.

Områdene rundt der man bor blir en del av identiteten for de som bor der. Landskap og natur preger folk. Dersom verdiene som fjellet representerer blir øydelagt så blir noe helt fundamentalt tatt fra oss, som kanskje er vanskelig å kartlegge, måle eller telle.

KOMMUNENE TAPER

Kommuene vil tape på at det etableres vindmøller. Det er lite eller ingen arbeidsplasser, lite inntekter for kommunene som blir rasert, liten lokal medbestemmelse. Som nevnt kan det føre til folkehelseplager pga støy, naturødeleggelser - kan ramme både fysis aktivitet og grad av fornøyde innbyggere. Det er også en potensiell risiko for fraflytting i stor skala, samt tap av verdier da prisene for hus reduseres.

Norge har mye mer å hente på å oppgradere eksisterende vannkraftverk, samt redusere energiforbruk og -sløsing.

KONKLUSJON

Det bør absolutt ikke åpnes for utbygging av vindkraft i Norge, og spesielt ikke på Helgeland.