Forsiden

Høringssvar fra Liss Mari Johnsen

Dato: 30.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land i Hasvik kommune, Sørøya.

Vi vil med dette sende inn protest mot etablering av vindkraft på land i Hasvik kommune på Sørøya på vegne av familien Johnsen, v/Larine Johnsen.

Vår familie har gjennom Finnmarkskommisjonens behandling av Felt 3 Sørøya, fått tildelt særskilt helårs reindriftsrettigheter på Sørøya, en form for førsterett. Informasjon om dette finnes i rapport felt 3-Sørøya fra Finnmarkskommisjonen. Vårt hovedområde ligger i området Øyfjord over mot Dønnesfjord, altså i området hvor vindmølleparken skal etableres. Vårt tildelte rettighetsområde strekker seg imidlertid over hele vestsiden av Sørøya! Det sier seg selv at dette vil påføre våre rettigheter store konsekvenser, da det er stadfestet at vindmøller er uheldig for reindriften. Det er også sagt fra Regjeringens side at reindriften skal tas særlig hensyn til!

Om regjeringen ønsker å overkjøre rettigheter som er gitt av Finnmarkskommisjonen, på bakgrunn for å sikre urbefolkningens rettigheter etter lang tids bruk, så anser vi dette som svært alvorlig. Vi stiller da også spørsmål til hele Finnmarkskommisjonen opprinnelige funksjon, om de rettigheter som er fått, likevel skal overkjøres for profitt til få aktører på bekostning av rettighetene som er gitt oss over lang tids bruk!

Sørøya er også en veldig viktig sommer reinbeite område, som ligger under Reinbeitedistrikt 19. Dette i seg selv bør tas særlig hensyn til ved etablering av landbasert vindmøller på Sørøya.

En annen viktig punkt å ta hensyn til, er at store deler av eiendomsgrensen på vestsiden av Sørøya er uavklart, pga uhjemlet eiendomsinnskrenkningen fra Jordkommisær spilling i 1922 og tapte eiendomsdokumenter under 2.verdenskrig, som vanskeliggjør fastsettelse av eiendomsrettigheter på Sørøya. Dette er noe Finnmarkskommisjonen selv har uttalt seg ved utredning av vår sak i felt 3 - Sørøya. Dette må ta hensyn til, slik at de ikke deler ut konsesjoner på eiendom som tilhører private personer, hvor eiendomsgrensene ikke er fullstendig oppklart.

På generell basis er Sørøya en meget attraktiv frilufts område, som er populært turist og jaktområde. Den unike og sårbare naturen på Sørøya er en varig ressurs, som kan være til glede for generasjoner, i motsetning hva en kortvarig utnyttelse og rask profitt av området til landbasert vindkraft, som vil gjøre uopprettelige skader på øya! Det bær også tas hensyn til at Sørøya er et viktig område for mye sjøfugl, ryper og havørn!

Vi vil med dette sende inn protest mot all etablering av landbasert vindkraft på Sørøya.

Mvh

Liss Mari Johnsen

Vedlegg