Høringssvar fra Malvik kommune

Dato: 01.10.2019

Høringssvar fra Malvik kommune - Uttalelse om område 47 - Indre Sør-Trøndelag, analyseområde 24:

1. Malvik kommune er positiv til at det er utarbeidet forslag til en samla vurdering for aktuelle områder for vindkraft i Norge, men mener meldingen ikke blir et egnet grunnlag for prioritering før den inngår i en helhetlig gjennomgang av kraftsystemet. Her må framtidig kraftbehov, potensiale for annen energiproduksjon og energisparing/-effektivisering vurderes, sett opp mot trusselen mot miljø og biologisk mangfold.

2. Malvik kommune slutter seg til Trøndelag fylkestings vedtak i sak 58/19 hvor de går imot ytterligere vindkraftutbygging i Trøndelag.

3. Vindkraftutbygging i område 24 i Malvik kommune vil ha vesentlig negativ innvirkning på naturreservat, sammenhengende villmarksområder, viltområder og naturtyper, jf. opplysninger i saksframlegget. Området er dårlig kartlagt, så flere viktige naturtyper enn oppgitt vil sannsynligvis kunne bli berørt.

4. Villmarksområdene innenfor område 24 har høy opplevelsesverdi og er derfor svært viktige som friluftslivsområder for en økende befolkning i regionen. Det er lite framtidsrettet å bygge ned de nærmeste villmarkspregede områdene til en av landets største byer.

5. Malvik kommune mener at hensynet til kommunenes egne ønsker må tillegges stor vekt. Lokaldemokratiet er viktig, og saker som angår den enkelte kommune bør i størst mulig grad bestemmes lokalt. Både energi- miljø- natur- og lokale hensyn må ligge til grunn for plassering, dimensjonering og utbygging av vindkraftanlegg, i tillegg til at eiendomsretten må respekteres. Det må derfor legges til grunn at etablering av vindparker bygger på lokal tilslutning fra berørte kommuner.

Vedlegg