Forsiden

Høringssvar fra Monica Hunsbedt

Dato: 27.09.2019

Jeg mener det må brukes fornuft og stanse all vindkraftutbygging. Det er galskap å bygge ned vår uerstattelige natur på dette viset. Hvem har konsekvensutredet helheten i vindindustrien i Norge? Konsekvensene av alle industriområdene tilsammen? Jeg har kun sett utredninger for hvert enkelt område. Men totalen må jo bli noe ganske annet? Mer alvorlig for faunaen vår?

Hvor miljøvennlig er egentlig vindindustrien? Med alt stålet som produseres og fraktes jorden rundt. Sjeldne jordarter som utvinnes på svært umiljøvennlig vis. Oljen i turbinene øker faren for utslipp, og hele områder ødelegges med veier, sprengninger, drenering osv for fremtidige generasjoner. Hva med avfall i naturen når komposittmateriale fra rotorbladene skaller av? Avisning om vinteren?Miljøvennlig innebærer så mye mer enn å være fornybar.

Hva med alle fugler og dyr i vindkraftområdene? Hvem sørger for dyr, planter, fugler, insekter, fisker og alle skapningene som bor i vindindustriområdene sitt livsgrunnlag? Hva med myrer som dreneres? Reinsdyrene sine trekkområder? Trekkfugler? Rødlistede arter? Rotorbladene lemlester og tar livet av fugler i området.

Og så er det folk som bor eller har hytte i nærheten av vindturbiner. Lydforurensing, både den hørbare lyden, men også infralyd. Konstant bevegelse. Man kan ikke lenger" søke skogens ro" for det er uro både mtp lyd og bevegelse. Det er også uro mtp blinkende lys når det er mørkt. Om vinteren er det fare for iskast. Dette utgjør fare for både mennesker og dyr/fugler som ferdes i området. I praksis betyr det at disse områdene ikke kan brukes om vinteren. Hus og hytter i nærheten av vindturbiner mister sin verdi og folk lider økonomiske tap. Dette blir underkommunisert og det burde være strengere regler ift avstand til bebyggelse.

Hvordan påvirker det turismen? Kommer de til Norge for å se vindturbiner eller urørt natur? Den ville, norske naturen er viktig for mange nordmenn, og noe man har tatt for gitt. At den nå systematisk bygges ned og kjøpes opp av utenlandske kapitalister er uhørt! Det skal gi sjelero å ta en tur i heia. Høre stillheten. Den rolige horisonten.

Det er en stor motstand mot vindkraft i folket, og dette må dere lytte til. Det er svært lite fokus på dette i media, men kunnskap om de negativ konsekvensene øker i samfunnet. Jeg ønsker å stanse alle vindkraftutbygginger. Vi har allerede mange vindindustriområder. Det er mer enn nok. Mer fokus på enøktiltak, energisparing. Mer fokus på utbedring av vannkraftanlegg. Ikke miljøskadelig vinindustri!