Høringssvar fra Anne-Lill Bakkevig

Dato: 30.09.2019

Tysvær kommune, høringsuttale om nasjonal ramme for vindkraft av Anne-Lill Bakkevig

Vi skriver til dere fordi vi er veldig bekymret for det som nå skjer i Tysvær, på Haugalandet og landet forøvrig. Vi er sterkt imot planene og ber om at rammeplanene skrinlegges.

Det er flere grunner for denne bekymringen.

Biologisk mangfold og tap av viktige naturområder for dyr, fugl og mennesker

For det første tenker vi på tap av biologisk mangfold og tap av viktige naturarealer for dyr og fugler. I Norge bygges nå store områder med uberørt natur ned. Når det gjelder vindkraft er det veier, skjæringer, bortsprengte fjelltopper og områder tilsvarende halve fotballbaner pr vindturbin som vil skape store sår!

Turbinene skal etter planene plasseres i områder hvor havørn og kongeørn hekker. Fra andre vindkraftområder bl.a. Smøla, vet man at det er mye fugledød og skade p.g.a. turbinene. Dette bekymrer virkelig!

I det området som er innenfor den foreslåtte rammeplanen i Tysvær har det blitt gjort grundige artsobservasjoner i mange år. Fuglekjenner Dag Brynjelsen, har drevet med denne observasjonen og han har en lang liste over arter, spesielt fugler, som lever i de områdene det er foreslått vindturbiner. Disse observasjonene gjelder området; Tveitsheia, Hellebrekkene, Hest, Topnesnipen og Stong i Område 16.

Dette området inneholder mange ulike typer biotoper og gjør det derfor spesielt artsrikt og unikt. Fuglearter som lever og hekker i disse områdene er blant annet; havørn, kongeørn, vandrefalk, musvåk. Andre fuglearter som man også skal merke seg er fiskeørn og storfugl, disse artene befinner seg i de berørte områdene.

I mai kom det beskjed fra FNs naturpanel at over 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Hovedgrunnen til dette er endret arealbruk. 1122 av artene som står på Rødlista over truede arter er arter som lever i skogen og som står i fare for å dø om de ikke får bedre levevilkår. Lav, mose, sopp og edderkopp er blant disse.

Insektsdød er et annet stort problem. På verdensbasis forsvinner og dør store mengder insekter. Med tanke på pollinering og matproduksjon må vi gjøre hva vi kan for å hindre mer insektsdød. Vindturbinene er årsak til mye insektsdød.

Nedbygging av villmark og uberørt natur bygger ned økosystemene våre. Vi kan ikke gjenskape dette. Miljødirektoratet skal høsten 2019 komme med ny rapport. Det er Sør-Norge som står under størst press og det er særlig energianlegg som bl.a. VINDKRAFT som står for den største nedbyggingen

Dette er hentet fra Miljødirektoratets sider, oppdatert 25.06.2019:

De viktigste årsakene til tap av inngrepsfri natur i perioden 2008–2012 var veibygging og ulike typer energianlegg. Innenfor veibygging var det særlig skogsveier som medførte tap av inngrepsfrie områder. Energianlegg omfatter anlegg for produksjon og transport av energi, slik som vannkraft, vindkraft og kraftlinjer.

Endringer i driftsformer, som for eksempel jord- og skogbruk, påvirker ikke områdenes inngrepsstatus. Det samme gjelder mindre inngrep som blant annet hytter, mindre kraftlinjer og enkeltstående mindre master uten infrastruktur.

Konsekvenser

Viktig nasjonal naturarv går tapt

Store sammenhengende naturområder er viktige som leveområder og forflytningskorridorer for arter. De har betydning for naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer. De fleste tyngre inngrepene i naturen er irreversible, slik at verdien for naturmangfold vanskelig kan gjenskapes.

Store sammenhengende naturområder er også viktige som turområder, for landskapskvaliteter, landskapsvariasjon og for naturopplevelse.

Store områder uten tyngre tekniske inngrep er en viktig del av den norske naturarven og er ansett som en knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Områdene inneholder viktige kvaliteter også med tanke på kommende generasjoner.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/inngrepsfri-natur/

Støy og visuell forsøpling

Vi har en fritidseiendom ikke langt fra disse områdene. Når vi er på ferie er en av de viktigste grunnene til at vi reiser å oppleve naturen i nærområdet. Vi er ikke alene om det. Det er mange som har eiendommer/ fritidseiendommer i nærheten. Både vi som er der på ferie og de som bor der bruker disse områdene til tur og rekreasjon. Et eksempel er fjellet «Hest». Denne fjelltoppen besøkes av over 2300 (det er de vi vet skriver seg i boka som ligger der).

Disse flotte og vakre fjordområdene, også kjent som "de blonde fjordene" vil bli visuelt forsøplet. På 90-tallet fikk Rogaland fylke utarbeidet en rapport: «Vakre landskap i Rogaland». Disse områdene der vindturbinene er planlagt, ligger rett i nærheten av områder definert som vakre/meget vakre landskap.(Se vedlagt bilde/kart)

Dette er hentet fra fylkesmannens forord.

Rogaland fylkeskommune tok tak i denne utfordringen allerede på begynnelsen av 1990-tallet. Fylkeskommunen gjennomførte da et omfattende kartleggingsarbeid og en faglig prosess som foretok en prioritering av landskapsverdiene, samt en politisk tilslutning til konklusjonene av arbeidet. Resultatene ble nedfelt i rapporten ”Vakre landskap i Rogaland” fra 1995. Rapporten satte den gang fokus på tema landskapsestetikk og førte til interessante debatter. Rapporten ble distribuert til kommunene, statsetater, organisasjoner og andre med anmodning om at de verdiene som rapporten synliggjør blir tatt hensyn til i arealbruken i fylket. Forordet s.8

Turbinene vil også gi mye lyd. Konsekvensen av dette er ikke skikkelig utredet. Vi er bekymret for støy. Turbinene vil stå i et landskap med fjell og sjø, i motsetning til vindturbiner i Danmark og Tyskland som oftest står i kulturlandskap. Lyden forandrer seg i fjord og fjell-landskap. Den bærer lenger. Vi er sterkt bekymret for lyden, både den man hører og den man ikke hører. Vi tenker på den lavfrekvente infralyden. Den kan gi psykisk stress og helseplager.

De kartene som vindkraftselskapet har lagt frem gir kun informasjon om støyen som kommer i støyredusert modus. Hva da når vindturbinene produserer og går for «full maskin»?

Turisme

Tysvær er et område med mange hytter og mye utleie av hytter. Turisme er en viktig næring i kommunen. Hovedårsaken til turismen er den vakre naturen i disse områdene. Fiske og friluftsliv trekker mange hit, både nordmenn og utlendinger som f.eks. tyskere og nederlendere. Hva vil vindkraftproduksjon gjøre med dette? Det vil føre til store tap av inntekter, både for kommunen, de som har satset på turisme og har det som levebrød og de som leverer tjenester til hytteeiere m.m.

Totalregnskapet:

Et siste punkt jeg vil ha med er selve totalregnskapet. Det kreves mye energi å produsere, levere, montere, vedlikeholde, drifte og demontere vindturbinene. Vil det noen gang svare seg rent energi-messig å sette i gang med vindkraftproduksjon i forhold til det enorme energiforbruket som kreves? Neppe!

Med dette krever jeg Tysvær kommune tas ut av rammeplanen for vindkraftproduksjon. Det samme gjelder også nabokommunene- og hele landet for øvrig!

Hilsen Anne-Lill Bakkevig,

Maltveien 3

1619 Fredrikstad

vedlagt: Kart fra rapporten til Rogaland fylkeskommune "Vakre landskap i Rogaland" 1995

Vedlegg