Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Olav Haukelidsæter

Dato: 01.10.2019

Etablering av vindindustri på land må opphøre omgående. Det gjelder også anlegg som har fått konsesjon.

Landbaserte vindturbiner dreper fugl, flaggermus og insekt. Dermed påvirkes hele økosystemer negativt i en tid hvor store deler av artsmangfoldet allerede er i tilbakegang.

Det er en oppsiktsvekkende at tap av natur ikke tas hensyn til i lønnsomhetskalkyler når grunneiere tilbys erstatning for å avstå grunn.

At folk mister tilgang til urørt natur er også en stor kostnad som må tas med.

Folk er opprørt over hva som foregår.

Ansvarlige for ødeleggelsene må innse at de har vært med på et av historiens største feilgrep.

All  vindkraftutbygginging på land må stoppes omgående.

Det gjelder også vindkraft etablering som skjer på Frøya. Her må tiltakene reverseres og naturen tilbakeføres  tilbake til naturtilstand. 

Bjørn Olav Haukelidsæter

Greteslund 11

3830 Ulefoss