Høringssvar fra Elias Krohn

Dato: 20.09.2019

Hvorfor er det helt fraværende i dagens "klimadebatt" å legge til rette for at man kan hente ut et potensiale i eksisterende vannkraft som ifølge forskning utført av NTNU er i størrelsesorden 20-30 TWH?

Årsaken til at det potensialet ikke er tatt ut, er hverken latskap eller inkompetanse i norske kraftselskap – prosjektene er ikke lønnsomme etter skatt. Norske kraftselskap arbeider hardt og kompetent hver dag for å finne lønnsomme prosjekt.

Opprusting og utvidelse av vannkraft blir i dag skattlagt med både grunnrenteskatt og med en avskrivningstid på hoveddelen på 67 år. Det er i sum et helt annet skatteregime enn det andre fornybare energikilder må svare.

Med et feilmotivert skattesystem kaster Norge her bort muligheten til å få realisert den desidert mest miljøvennlige nye elektrisitetsproduksjonen.

Siden interessen for vindkraft er så stor, skulle man kanskje tro at den har kvaliteter eller fortrinn som annen fornybar energi mangler. Realiteten er nok heller at dette er så populært på grunn av tilgangen til enorme subsidier.

Vindkraft har også en langt høyere produksjonskostnad enn vannkraft, både om man ser på nybygg eller gamle «nedskrevne» vannkraft.

Et annet moment med vindkraft er usikkerheten som er knyttet rundt den. Det er en energikilde som er «ustabil», siden man ikke kan forutse riktig når kraften kan produseres. Tyskland har erfart store problemer med dette og er vel noe av bakgrunnen til at det ikke er en «bærekraftig» kraftkilde, og årsak til at de bygger ned denne kraftkilden nå som tusenvis av vindmøller har nådd sin levetid. Den gir ikke en tilstrekkelig stabil og forutsigbar kraftforsyning.

Når det gjelder miljøhensyn har ikke vindkraft NOEN fortrinn sammenlignet med hva som skal til for å hente ut potensialet i eksisterende vannkraft. Det er den mest arealkrevende og naturødeleggende kilden til kraft vi bygger i dag, med sine brede veier, montasjeplasser, trafoer og kraftlinjer. For ikke å snakke om selve vindmøllene som ruver i landskapet og er synlige i mils omkrets.

I tillegg til selve inngrepet som må til for å bygge disse anleggene, har man bivirkningene i ettertid i form av støy, visuell forurensing, skade på dyr og fugleliv.

Hvorfor hører vi ikke mer om ENØK?? 1 kilowattime spart er mer verdt enn en ny kilowattime produsert. Den trenger ikke kraftlinjer, ikke minst er den der når den trengs mest. Det er undersøkelser som antyder et potensiale til å kunne spare rundt 10 TWH på ENØK-tiltak i eksisterende bygningsmasse i Norge.

Oppsummerer man potensialene som ligger i oppgradering av eksisterende vannkraft og ENØK-tiltak, har dette et samlet potensial oppimot 40 TWH.

Jeg har full forståelse for at vi må gjøre handlinger og tilpasninger for å skåne miljøet for oss selv og etterkommerne. Men har store problemer med å kunne forstå prioriteringsrekkefølgen til de «kloke» hoder som bestemmer her i landet.

Problemet er nok at dette ikke er en ønsket utvikling. Med gunstige skatteregler, penger fra «grønne» sertifikater (- som vi betaler) og ingen avgift for å ødelegge natur blir dette lønnsomt for kraftselskapene og utenlaske investorer. Som bonus for de ekstra god pris for den «grønne» strømmen som eksporteres via nye kabler til utlandet…..

Nei til videre utbygging av vindkraft, ja til alternativene!

Med vennlig hilsen

Elias Krohn