Høringssvar fra Tove Karoliussen

Dato: 06.05.2019

Fra meg og familien min i flere generasjoner med tilknytning til Namdaleen og bosted i Namsos og Åfjord og Trondheim

Fornybar energi er vi for, med vindkraft i uberørt natur er ulempene større enn fordelene

Kloden står overfor to enorme utfordringer; nedbygging av natur og klimatrusselen. Bekjemping av klimatrusselen på bekostning av vern av natur og biotoper er ikke veien å gå. Fornybar energi er vi for, men vindkraft i uberørt natur fører til større ulemper enn fordeler.

Vi tror, FN mener bestemt at ikke klima kan reddes ved å ødelegge uberørt natur og levevilkår for planter, fugl, dyr, og mennesker. Våre uberørte områder bør aldri bli til industriområder med irreversible inngrep. Teknologien går raskt fremover og snart kan vindbasert energiutvinning være avleggs, mens sårene i naturen vil bestå for evig.

https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875

Ut i fra NVEs planer er Trøndelag og Namdalen et av landets mest egnede områder for utbygging av ny vindkraftindustri til lands og vil bli prioritert. Flere konsesjoner er allerede gitt, flere utenfor det prioriterte området til NVE. En kan også søke om nye industrianlegg for vindkraft utenfor de prioriterte området, men her vil det bare være vanskeligere å få konsesjon, antar NVE. Hele landet er berørt av pågående utbygginger og planer om nye områder.

Vi har lenge etterlyst en nasjonal rammeplan fra NVE, men uberørt natur gis lite verdi, havbasert vind er ikke nevnt ( ikke en del av NVEs mandat). Naturødeleggende vindkraft på land er ikke veien. Gode alternativer som for eksempel solvarme og energiøkonomisering bør legges betydelig mer vekt på sammen med vindkraft i allerede industrialiserte områder og til havs.

Trøndelag og har et stort potensiale for videreutvikling av reindrift, utmarksbeite, naturbaserte næringer knyttet til friluftsliv, turisme, naturopplevelser og høsting fra naturen. Vi mener vi ikke kan la vindkraftindustrien gi Namdalen varige sår, skade det biologiske mangfoldet og ødelegge våre livsmuligheter. Trøndelag er allerede sterkt berørt med turbinområder i områder som allerede er sterkt skadet.

Vi kan ikke akseptere opprettelse av vindturbiner i uberørt natur i Norge. Landene i Europa, fortrinnsvis Tyskland må finne andre ”grønne” løsninger for å dekke sitt kraftbehov. Fler og fler ser på det som nå skjer som ren miljøkriminalitet. Dette er det gode grunner til å ta på alvor da vi i disse tider blir frarøvet vårt arvesølv i form av uberørt natur og biologisk mangfold.

At vi i distriktet blir en salderingspost for kraftbransjen og dets støttespillere er ikke greit og kan ikke aksepteres. Dagens regjering har lagt til rette for tidenes ødeleggelse av det vakreste og mest verdifulle vi har.

Ut i fra dette perspektivet har vi samlet noen punkter vi mener dere som tar avgjørelser på vegne av folket, de kommende generasjoner og vår uberørte natur. Det er en skjebnetid for våre fjell, natur og norsk kultur.

Biomangfold – nedbygging av natur og klimatrusselen

Vindkraftindustri har som mål å bekjempe klimautslipp og kalles ”det grønne skiftet”.

I det grønne skiftet må man også ta med i regnestykket biomangfold og forbruk.

FN er i alarmberedskap da vårt biomangfold, vårt grunnlag for liv, er utdøende: Det gjelder planter og dyr og annet liv. Det er i motstrid å arbeide for å minske CO2 utslipp mens man samtidig ødelegger vår natur og biomangfold.

FNs bærekraftmål ”liv på land”:

”Beskytte, gjenopprette, fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold ”

Hvordan følges dette målet opp ved å støtte vindkraft på land i uberørt natur?

Norsk Grunnlov støtter vel heller ikke slike inngrep:

Grunnlovens §112:

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.”

Her er andre relevante kilder:

Annet fra lovverket

http://miljojuss.no/lovverket/plan-og-bygningsloven/

Arealbruksbestemmelser

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2001/0017/ddd/pdfv/149524-t1382kap3.pdf

Natur som kulturbærer

Tilgangen til uberørt natur og villmark gjør oss til nordmenn.

Norge er en viktig del av Europas nasjonalpark

Dette er en skjebnetid for vår kyst og våre fjell. Vi kan miste det landskap som har betydd så mye for oss gjennom generasjoner og bidratt til at vi kulturelt sett føler oss som nordmenn. Vi vil føle en grunnleggende tristhet og sorg over tapt landskap.

DNT – den norske turistforening

DNT er pådrivere for en bærekraftig omstilling og reduksjon av klimautslipp. DNT påpeker at vi må finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur. Når myndighetene skal vurdere omfang og plassering av nye vindkraftanlegg, må det legges mye større vekt på natur- og friluftslivsverdier enn i dag. Det trengs mer kunnskap og involvering. Å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft på land er et skritt i riktig retning på vei mot en mer helhetlig og kunnskapsbasert politikk. Men det er ikke lagt opp til en tilstrekkelig medvirkning eller kunnskapsinnhenting i arbeidet. Før en slik ramme kan konkluderes, må vi ha på plass mer kunnskap og befolkningen må involveres på en helt annen måte, ellers frykter vi at vi kommer til å sitte her om 10 år og ikke helt forstå hva som skjedde.

Ut på tur aldri sur

Ja, og så var det det med å friste barna til å gå ut på tur da. Vi har uttrykk i Norge som ikke kan oversettes til andre språk.

ut på tur aldri sur.

ull er gull.

det finnes ikke dårlig vær men dårlig klær.

påskefjellet

en smørbukk på neste topp

søndagstur

Hvorfor strever man seg seg opp med barna fra de er små?

Utsikten, naturopplevelsen, se blåne bak blåne.

Nå risikerer vi veldig ofte å måtte se inn i industriområder.

Vindturbinene er opp i 200 meter høyde sees i mange mils omkrets.

Naturfolks rettigheter

Og for ikke å snakke om naturfolk sine rettigheter. I Namdalen er det verdifulle områder som er samiske områder. Vi har allerede sett eksempler der FN reagerer sterkt og peker på rasediskriminering. Storheia har nå 80 kilometer med vei og det skal bygges over 40 vindturbiner på reisdriftsbeite og det kunne blitt en av Norges Nasjonalparker. Det er en skamplett i norsk historie allerede.

Samerådspresident

https://www.rechargenews.com/wind/1706185/naive-wind-industry-could-destroy-our-way-of-life?fbclid=IwAR0pIa3-La2NWOfrXeP5AuEzaTwa8G5URrIgpYBkJyuK-FP9BftZ6zXlGc4

Helse

Helsemssig er det stor gevinst å være ute i naturen og unevnelig bra å være ute i uberørt natur. Det er bare ca 12 prosent av den igjen i Norge.

Må vi virkelig diskutere verdien av uberørt natur?

Denne teksten bør leses den er både full av fakta og av fine vurderinger.

Har uberørt natur verdi for mennesker? Det er merkelig å argumentere for noe som kjennes så opplagt. Det blir som å begrunne kjærlighet.

Flertallet i en svensk undersøkelse oppga «en tur i skogen» som det beste råd å gi til en som er deprimert. Opphold i naturen har tydelige og vedvarende helseeffekter, ikke minst psykisk. De positive virkningene er så mangfoldige at det er umulig å sammenfatte. Økt dopamin- og serotoninnivå, lavere blodtrykk og dempet angst er vanlige virkninger.

Må vi virkelig diskutere verdien av uberørt natur?:

https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/ddVM4X/Ma-vi-virkelig-diskutere-verdien-av-uberort-natur

Lyd fra turbiner

Hør på den lyden og lyden bærer utrolig over vann og i tåke

https://www.youtube.com/watch?v=gAZbiRFGvPA&feature=youtu.be

Industri ikke ønskelig i Europa

I Europa, Tyskland, Sveits, Danmark har de lang fartstid med vindturbiner og en ser mange eksempler på at de ikke ønsker den type industri, iallfall ikke i naturødleggende form . Når de setter opp turbiner gjør de det i allerede industrialiserte områder eller kulturlandskap og på områder som ikke skjemmer natur. Turbin på fjelltopp ønskes ikke. Det er lite attraktivt å bo ved siden av på grunn av lysstøy og lydstøy. Husdyr søker seg vekk og ønsker ikke å være rundt turbiner. Utenlandske aksjonærer er 70 prosent eiere i de ulike vindprosjektene og tysk statskraft fra Bayern søker våre fjell da de ikke har noe ønske om å bygge ut sine fjell.

I Polen bygger de ned parkene

https://miniistid.blogg.no/i-polen-stopper-de-a-bygge-ut-flere-propeller-og-innen-2035-skal-alle-rives-de-har-skjont-det.html

Danskene skal fjerne masse

https://www.tu.no/artikler/plukker-ned-vindmoller-danskene-skal-fjerne-rundt-2500-turbiner-pa-land/442958

Det finnes andre løsninger like rundt neste sving. Vinn vinn- Norge er gode på Offshore og Danmark på vind. Sintef har i disse dager laget avtaler der en utvikler vindkraft offshore. Norge kan bli ledende på dette feltet og har bygget vindturbinanlegg utenfor kysten i Skottland.

Reduksjon av co2 utslipp er ei heller eneste vei for å redde klimaet. En må også se på forbruk og ta vare på natur og biotop. Med vindkart i urørt er ulempene større enn fordelene. Derfor må vi satse på mindre skadelige alternativer.

Trønderenergi og NVE

BREV fra en som har undersøkt.

For Trønder Energi handler vindkraftutbyggingen på Frøya, Sørmarkfjellet og i Selbu om å tjene masse penger. Ikke om å redde «klima». Såpass ærlige bør man være som selskap. Naturen er sårbar, og det er vårt ansvar å ta vare på den. Intakt natur er grunnlaget for vår eksistens. Hvis man virkelig vil sette opp vindturbiner for å ta vare på naturen så gjør man det i områder som er berørt fra før; som veistrekninger, industriområder, bymiljø, kulturlandskap osv. Det som Trønder Energi nå holder på med er det stikk motsatte av et grønt skifte. De er med på et vanvittig kjør for å bygge ut mest mulig uberørt natur før de blir stanset. Vindkraftutbygging med tilhørende kraftlinjer medfører store miljøkonsekvenser, selv om slike utbygginger fremstilles som ”miljøvennlige” av utbyggeren. Store mengder myr som lagrer karbon blir rasert og viktige skogområder blir ødelagt. Når vi skal bygge ut vindkraft for å få mer ”grønn energi” så må vi i alle fall passe på så ikke verdifulle naturområder forsvinner i dragsuget. Er det ikke nettopp naturen vi prøver å ”redde” ved slike store utbygginger av fornybar energi? Det er et alvorlig problem for det norske demokratiet at bygging av vindkraftverk styres av et energidirektorat (NVE) som i liten grad har tatt inn over seg de alvorlige truslene naturmangfoldet står overfor i dag. I alle internasjonale undersøkelser står arealendringer og tap av arters leveområder som den største trusselen mot biologisk mangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. For 9 av 10 av arter på rødlista er det arealendringer som er hovedtrusselen. Hvorfor er Trønder Energi egentlig opptatt av klima? Det kan ikke være av hensyn til artene de nå ødelegger leveområdene for i Trøndelag. Trønder Energi og andre selskaper mener det er helt lovlige vedtak som er gjort på bakgrunn av grundige konsesjonsprosesser der alle parter har blitt hørt. Vel, det er faktisk ikke helt sant. NVE gir konsesjon og NVE følger opp MTA. NVE behandler innkommende klager. NVE veier ulike hensyn opp mot hverandre. NVE har tett dialog med utbygger, gjerne før planene om utbygging har blitt offentlige. NVE blir sett på som en etat som arbeider for utbyggers interesser. Det er faktisk også påfallende at det er noen ganske få personer i NVE som står bak prosessene med å tildele konsesjoner til noen av de mest kontroversielle vindkraftutbyggingene Norge har sett. NVE inngir på ingen måte tillit til offentlige myndigheters uavhengighet og ivaretakelse av fellesskapets interesser i saker som gjelder vindkraftutbygging. Det kom i 2015 flere bekymringsmeldinger til utførelsen av konsekvensutredningene som utføres i forbindelse med utbygginger av vindkraft i Norge. Ifølge Miljødirektoratet sin vurdering så baserer NVE hovedsakelig sine avgjørelser på utbyggernes verdi- og konsekvensutredninger som altså er utført av utbyggernes egne konsulenter. Dette er en svært uheldig praksis som fører til ubotelig skade på miljøet, til tross for sterke advarsler fra faginstitusjonene. Miljødirektoratet viste også i en gjennomgang av 15 spesielle utbyggingssaker at i 12 av dem hadde NVE gått mot sterke anbefalinger og viktige retningslinjer innen naturforvaltning, noe som har ført til at en betydelig andel uberørte naturområder nå har gått tapt. Vi har nå nærmere 40 vindkraftverk som er bygd eller er under oppføring i Norge. 70 vindkraftverk til har fått konsesjon av NVE og skal da følgelig bygges i løpet av de nærmeste årene. Det kommer til å bli massive protester over hele landet. Nettopp fordi det ikke blir tatt miljøhensyn. Når Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdeling eller andre fagetater påpeker at man må ta hensyn til lokale bestander av rødlista arter, så kommer NVE ofte med en standardformulering om at de »samfunnsøkonomiske hensynene veier tyngre». At NVE har fått lov til å drive denne udemokratiske praksisen i så mange år i Norge nå, det er nettopp det vi ser konsekvensene av i dag. Det er ikke rart folket nå reiser seg i protest mot at hensyn til natur, barn, trua arter, reindrift, landskap, naturbasert reiseliv, friluftsliv, små lokalsamfunn, enkeltmennesket, kulturminner, nature

Grunnskole og miljøbevissthet

Hvordan skal vi forklare for grunnskoleelever det vi nå gjøre med vår natur under navnet det grønne skifte.

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og overordnede prinsipper for grunnopplæringen, fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017.

Her står det mange bevingede ord om alt skolen skal sørge for at elevene får med seg gjennom opplæringen, herunder respekt for miljø, natur og urfolk. Kapittel 1.5 er i sin helhet viet respekt for naturen og miljøbevissthet. Med nedbyggingen av naturen som pågår, kan det virke som om blekket knapt var tørt før dokumentet havnet nederst i skuffen, kanskje under en bunke med konsesjonssøknader. Jammen sa jeg respekt for naturen og hvordan man kan se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring."

Underkommunikasjon og snikinnføring

Fjell blir gruslagt. Fuglelivet som er truet fra før lider en forferdelig skjebne i turbinene, og de blir det mange av. Disse vindturbinene fungerer som kjøttkverner. Hvorfor har alt dette vært så underkommunisert.

Vindmølle og park høres ikke så farlig ut gjør det vel. Det grønne skiftet, Dette må man jo støtte. Grønt er det også....bedre veier får vi også ute i distriktet samt arbeidsplasser i sårbare kommuner ute i distriktet. Ja, den gang er et rungende nei i dag da det foreligger mye mere informasjon og at en ikke kunne forestille seg at den norske stat kunne stå for tidenes ødeleggelse av det vi har så kjært, av liv og kultur.

Vindmølle er turbiner på nesten 200 meter på høye fjelltopper. Hver turbin trenger ca. 5 km og ½ fotballbane gruslagt.

Park er Industriområder der en må gruslegge milevis med vei og gruslegger i tillegg til vei, knauser og fjellnabber for å få frem de enorme delene.

Allemannsrett har blitt til alle bruksrett og det er vanskelig eller farlig å ferdes i de så kalte parkene.

Grunneiere og kommune

Politikere, grunneiere og andre nøkkelpersoner som velsigner prosjektet eller ikke har bestemt dere håper vi får øynene opp for at dette er ikke hva de trodde det var.

Grunneier er for mange et ”skummelt parti” for de har formidable inntekter av å avse grunn men det er en del av felleseie. Det gir et grønt image for politikere men hvor grønt er det å gjøre vår uberørte tur om til industri. Kommunestyrer og grunneiere sier ja for veier, arbeidsplasser i noen år men lokalsamfunn blir splittet.

Naboer til vindkraft må leve med støy og blafrende sol, skyggekast og støyproblematikk. Naturmangfold og befolkning er aldri en salderingspost.

Flere kommuner begynner å skjønne at dette går ut over både turistindustri og bo muligheter og at det finnes verdier en rår over som en ikke kan tukle med å lage industri av.

I kommuner som blir berøvet sin natur bør man heller kjempe for at natur får et personvern som en har i New Zealand slik at en får beholde sin rikdom for fremtidige generasjoner.

Utenlandske investorer kjøper opp våre fjell og flere ser på det som skjer som grønn kolonialisering.

I går ga de bot til en naturforkjemper gjennom en årerekke som har vært en verdig ambasadør for Trøndelagskyste, Politiet lagde sperringer for at en kunne fortsette arbeidet med å hugge ned trær der rugende fuglemødre datt fortumlet ut mens denutrydningstruede Hubroen får sitt livsgrunnlag ødelagt. Til dine kollegaer i Tyskland: Ole Martin Dahle, bekannt als „Eagelman“, hat heute eine Geldstrafe von der Polizei bekommen, für seinem Kampf für die Natur. Ole M hat seit seiner Kindheit eine aufrichtige Liebe für die Natur gehabt. Er liebt die frei Natur, die Stille, die man nur in unberührter Natur finden kann, angeln am See und die Freiheit in die freie Natur zu wandern und zu schlafen. Eine Natur die eine Heimat für Elche, Uhus, Seeadler, wandernde Rentiere und viel mehr bietet. Seit 2001 lebt Ole M davon Naturfotografen aus der ganze Welt die Landschaft, die Tiere und besonders den Adler, zu zeigen. Das macht er mit große Liebe zu seiner Heimat und der Natur. Jetzt soll die geliebte Landschaft „Sørmarksgebirge“ zu ein Industriegebiet verwandelt werden. Und, nicht nur in Flatanger -sondern in ganz viele Gebieten Norwegens sind Windturbineparks gebaut oder sollen gebaut werden. Die Alibi der Politiker und Energiegesellschaften, ist die grüne Energie. Grüne Energie unter anderem für das Deutsch Markt. Ole M kämpft nicht allein. In der kleine, und wunderschöne Gemeinde Flatanger kämpfen Menschen gegen der Zerstörung. Im ganzen Norwegen baut sich einen Widerstand auf. In das Bestreben umweltfreundliche Energie herbeizuschaffen, wird die Natur vernichtet – die Kapitalmacht hat übernommen. Wir brauchen auch Ihre Stimme gegen diese Zerstörung. Stadtwerke München, die hier beteiligt ist unterschätzt den Wiederstand. Klär sie auf!

Grønnes skifte til grønn kolonialisering

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/03/01/195557530/det-gronne-skiftet-blir-til-gronn-kolonialisme

Storheia

https://www.nrk.no/trondelag/vil-stanse-en-utbygging-som-allerede-er-gjort-_-av-respekt-for-samer-og-fn-1.14451227

Det store folkebedraget

https://gustavskaar.blogspot.com/2014/03/det-store-folkebedraget.html#.XHsaqVNKigS

Grønnvasking

Man kaller dette for grønn energi. Man sikter da til det grønne skiftet basert på globale løsninger som har som mål å redusere utslipp av klimautgasser. Et eksempel er Tyske Statskraft som kan kjøpe seg inn i vindturbinindustrien til lands i Norge. En industri, som på en skadelig måte for naturen kan produsere energi for en billig penge. Grønn energi og ofring av uberørt natur tror jeg ikke er noe Grune München (de grønne som har 30 prosent av velgerne i Bayern egentlig vil støtte). Dette partier har hittil støttet tysk Statskraft sine investeringer, i norske, spesielt trønderske naturområder. De har inntil nylig ikke hatt kjennskap til de egentlige forhold, men reagerer nå negativt ved at de nå innser at de er med på å støtte ødeleggelse av biomangfold og villmark i Norge gjennom sin støtte av vindindustri i uberørte landområder.

Vi er vitne til et misbruk av uttrykket grønn energi. Jeg tror ikke det ble fortalt om massiv fugledød og gruslegging av enorme arealer og stor visuell og akustisk forurensning av store villmarksområder da en solgte inn dette "konseptet" til kommunene for å bli "grønnere".

Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet har mange argumenter som en bør lytte til problemene ved vindindustri. Det handler om å bevare uberørt natur for naturmangfold. Alt for mange ørn ble funnet død gjennom et år på Smøla Vindturbinpark. Industriområdene blir lagt til der en har utdøende raser og sjeldne utdøende fuglearter og for ikke snakk om mosen som er vår regnskog og som tar opp CO2.

Mariafjell – et eksempel

Mariafjell kan sees fra de store fjellområdene i Derga og Jåma og andre områder rundt Limingen og innover Børgefjell. Den visuelle forurensningen av disse villmarksområdene vil således være formidabel. Følelsen av å være i uberørt natur og villmark vil forsvinne. Støy - og lysforurensning vil bli meget stor. Mariafjell har vært ute på høring tideligere og det ble et klart nei, og nå er det igjen ute på Høring. Det er fullstendig uakseptabelt.

Området, er som andre steder Namdalen, stadig mer anerkjente områder for turisme og naturnæringer med store fremtidige muligheter dersom en klarer å bevare disse. Det gjelder både vanlig turisme og fugleturisme (birding, som er stadig økende internasjonalt).

Interessen for å ha hytte i områder en kommer i kontakt med vindmøller, visuelt eller på annen måte, vil bli sterkt redusert. Som hytteeier er det for eksempel ødeleggende for trivsel eller villmarks følelse om en kan se eller høre industriparker med vindturbiner.

Avslutning

Ny høringsrunde er nå i gang. NVE har lagt ut sine nye området og venter på tilbakemelding fra de ulike plassene. De ser på områdene som steder der utbygging av vindturbinområder er mulig Før sommerferien får regjering endelige forslag til konsesjoner.

Nå gjelder det å sette seg godt inn i hva dere er med på å bestemme. Naturen, fugler, dyr, vår kommende generasjoner har ingen stemme. Vi må ta vare på vår natur. Særlig vår uberørte villmark er verneverdig og bør ikke ødelegges under ”det grønne skiftes” navn.

Denne artikkelen fra Spania sier vel nok

Stopp alle prosjekter på vegne av naturen nå. Jeg ber dere på vegne av våre barn og alt liv.

https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875

Bruke fjellvettregelen: Det er aldri forsent å snu

Uberørt natur er umistelig.

Hilsen Tove Karoliussen med foreldre og søsken. Brev, datert 1. påskedag, Røyrvik i Namdalen, Hytta og Åfjord Kommune, Storheie, Kvennfjellet og Hardbak, og skrevet på Flatanger og på Frøya nå forbi Tynset. Alle steder med kommende industriområder der det før var uberørt natur.

Vedlegg: bilder

Vedlegg under: ulike innspill

Ulike meninger

Det aksjoneres over hele landet

https://nordnorskdebatt.no/article/vindkraft-ogsa-et-okonomisk

Fosnafolket

https://www.fosna-folket.no/Debatt/2019/02/22/%C2%ABUtbyggingen-p%C3%A5-Storheia-er-i-strid-med-dette-m%C3%A5let%C2%BB-18528040.ece

21.til vanns

https://www.fosna-folket.no/Debatt/2019/02/22/%C2%ABUtbyggingen-p%C3%A5-Storheia-er-i-strid-med-dette-m%C3%A5let%C2%BB-18528040.ece

Forum for natur og friluftsliv

http://www.fnf-nett.no/17041.Vind-og-forsvinn-tap-av-norsk-natur.html

Ødelegger for jakta

https://www.innherred.no/debatt/2019/02/19/%C2%ABVind-og-forsvinn-for-jakt-og-fiske%C2%BB-18504173.ece?fbclid=IwAR1awviCcOPBjodAGLtpwcgttJbZ1mU8yOtIiOzk8B8AjlrmXf5sr4_Rd_M

Norges natur vil aldri bli den samme

https://steigan.no/2019/01/vindkraftanlegg-odelegger-norsk-natur-og-vil-aldri-bli-lonnsomme/

Naturvernforbundet bekymret

https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/vindkraft/bekymret-for-konsekvensene-av-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land-article38926-121.html

Storheia

https://www.srf.ch/play/tv/sendung/kassensturz?id=78a6014e-8058-4bdd-88aa-824f846ca6f0&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7

Leder for norsk miljøvernforbund sier det på beste måte

Utbygging av vindturbiner fører til flere former for forurensing: Visuell, støy, lavfrekvent lyd, helseskade ved økt elektromagnetisk eksponering ved høyspentledning. Nedbygging av naturen truer kystlynghei og en rekke truede rovfugl arter i norsk fauna.

https://www.youtube.com/watch?v=O9Wlvo3wY hQ&feature=share