Forsiden

Høringssvar fra Nye Steinkjer kommune

Dato: 26.09.2019

Fellesnemnda for Nye Steinkjer kommune behandlet høringen i møte 25.09.19, og fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Fellesnemda for Nye Steinkjer slutter seg til høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune, og fraråder at foreslått nasjonal ramme vedtas.
  2. Dersom forslag til nasjonal ramme vedtas, forventer Fellesnemnda for Nye Steinkjer at alt foreslått areal i Steinkjer kommune tas ut av rammen. Dette begrunnes med områdets dokumenterte bruk og verdi mht reindrift, naturverdier, kulturminner og friluftsliv

Særutskrift fra fellesnemndas behandling er vedlagt.

Vedlegg