Forsiden

Høringssvar fra Lislelia Velforening

Dato: 27.08.2019

Høringsuttalelse av fremlegg for nasjonal ramme for vindkraft på land – Lislelia velforening

Styret i Lislelia velforening anbefaler at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft ikke blir vedtatt slik den foreligger.

Lislelia velforening er en av tre velforeninger på Eikerapen. Det er ca. 200 hytter og et hotell i området som vil bli sterkt negativt påvirket dersom vindkraft bygges ut slik vedlagte kart åpner for. Avstanden fra hyttefeltet og til nærmeste vindturbin kan bli 1,5 km.

Åseral kommune er det viktigste område for rekreasjon og friluftsliv i regionen. Området er allerede preget av store vannkraftutbygginger og utvidelse av disse pågår. I forslaget til nasjonal ramme for vindkraft fremgår det at 50% av kommunens areal egnet for utbygging av vindkraft. Utbygging av vindkraft i det omfang som det foreslås vil dramatisk redusere områdets attraktivitet og omdømme.

Styret i Lislelia vel er imot vindkraftutbygging i Åseral slik den nasjonale plan for vindkraft åpner for. Videre mener vi at de folkevalgte i kommunen må få formell rett til å si nei til utbygging i sin kommune. Det må i en nasjonal plan for utbygging av vindkraft stilles krav om at avstand fra etablerte hyttefelt til nærmeste vindturbin blir satt til minimum 5 km.

Med hilsen,

for styret i Lislelia Velforening,

Hermod Ole Johansen