Forsiden

Høringssvar fra Elin Urdhsla

Dato: 02.10.2019

Høringssvar - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

1) Vindkraft er ingen lønnsom utbygging, for kraftforbrukerne,det påfører oss faktisk større utgifter.

2) Arealbruken er ute av alle proposjoner, og står på ingen måte i forhold til den kraftproduksjon man får tilbake.

3) Det er enorme naturinngrep for hver vindmølle som bygges, i snitt 800 mtr. pr mølle.

4) Utbyggingen vil berøre fredet myr, som dagens Storting fredet så sent som våren 2019.

Skal vi tro Regjeringens egen argumentasjon, gjøres dette fordi myr binder CO2 og Metan. Utbygging vil følgelig sørge som et enormt CO2 og metanutslipp.

5) En ekstreme planen for utbygging vil være svært ødeleggende for alle typer fugl, og særlig rødlistede. Vindparken på Smøla har drept over hundre fugl (dokumentert). Mesteparten er rød-listede arter. Disse tallene omfatter kun fugl som er funnet igjen, og som kunne dokumenteres. Det kan ikke unndras at man her vil ha ekstremt høye mørketall.

6) Lov om naturmangfold er tilsidesatt.

7) En saklig og ærlig konsekvensutredning mangler,f.eks.utsleng av mikroplast som forurenser grunnvann,drikkevann,beitemark,og ellers markens grøde som f.eks.bær,sopp,fisk,villt,osv..konsekvenser for folkehelsen bl.a.mtp infralyd fra turbinene,blinkende lys som påvirker både mennesker,fugler og dyr.

8) Hvem har ansvar for opprydding etter at turbinene levetid er over,og den er kort..erfaringsmessig med industri er det lett å slå seg konkurs og gå fra ansvaret,er det da kommunene selv som må stå for opprydding og de kostnadene det blir,og hvor skal søppelet sendes/lagres...

9) Dette er Norgeshistoriens største naturinngrep,og det er også det værste overgrep mot det norske folk. Dette må behandles på demokratisk vis, gjennom kommuner, fylker, og Storting, før beslutning i Regjering:

Noe annet kan ikke forsvares, under demokratiets faner.

Trondheim,2/10-2019

Elin Urdshals

Indre Fosen.