Høringssvar fra Finn Halvorsen

Dato: 01.10.2019

Generelt: Nei til vindkraftutbygging i urørt natur!

Spesifikk protest; Høringsinnspill MOT bygging av Mta på 132 kv på Bremangerlandet-Rugsundøy -Ålfoten.

Mta-planene må sees i sammenheng med planene for Bremanger Vindkraftanlegg. Ingen ting av dette bør realiseres, grunnet flere tungtveiende forhold!. Hensynet til forsyningssikkerhet må ikke brukes som vikarierende argument/pressmiddel for å realisere kontroversiell, naturødeleggende og splittende vindkraftutbygging. Bygging av kraftlinje må ikke startes før Mta-plan er avvist, Det bør være konsekvensutredning mhe jord og sjøkabel. Hvis Mta-planen godkjennes vil jeg komme med forsalg til endring av trase'; Linjetraseen må i så falle endres på strekningen mellom Svoranibba og planlagt transformatorstasjon ved Blandevatnet. Fra sørlig trasealternativ 2.0-1.0-1.0 A til nordlig trasealternativ 2,1 A - 1.0 A . Kortere og billiger, mindre visuelle ødeleggelser, Ved nordlig alternativ: Vil ikke komme i konflikt med trekkruter for hjort og jakt gjennom Hestedalen. To hytter slipper da å få høyspentmaster innpå seg, Hvis ikke realisering av Bremanger Vindkraftanlegg, så ingen Mta-plan for kraftlinja 132 kv,

Nve avslo utbygging av vindkraft på Bremangerlandet i 2015, men dette ble tragisk nok omgjort av Oed, ved olje og energiminister Søviknes. Hornelen massivet er truet av prosjektet, et unikt fjell-område som ble innstilt som nasjonalpark av Miljødir. Bremanger vindkraftverk bør ikke realiseres. Fjellene er på lån fra kommende generasjoner. Vi sier nei til irreversible ødeleggelser av kystlandskap, fjell og leveområder. Det vil også være skadelig for friluftsopplevelser, turisme, økologi og fugleliv- rødlistede arter truet, Det er registrert betydelige fugletrekk over Bremangerlandet. Iskast vil gjøre store områder avstengt om vinteren. F.N: Tap av leveområder/biotop er et større globalt problem enn klimaendringer.

Det har vært dårlige og lite demokratiske prosesser i forkant med til dels manglede og misvisende info, Grunneiere er blitt utsatt for eksproprieringspress/trusler/manipulering. Uryddige og tilslørte prosesser splitter lokalsamfunn

Støy/infralyd problematikk, manglende utredet. I Tyskland kreves det 3-3,5 km (10 x turbinens høyde) mellom turbiner og nærmeste bebyggelse, På Bremangerlandet er avstanden nede i under 500 meter i luftlinje.

Bremangerlandet er et av få sammenhengende klippeøy-kystlandskap med store uberørte natur-områder av betydelig nasjonal verdi. Bremangerlandet har allerede flere vindkraftanlegg i sin nærhet, noe som i seg selv er forstyrrende. På vegne av mange vil jeg si nei til bygging av vindkraftindustri på Bremangerlandet.

På det nasjonale plan er det mulig å hente ut mye mer elektrisk kraft ved å oppgradere eksisternde vannkraftanlegg. Det er forøvrig et mindre onde å bygge vindkraftanlegg offshore ute i havet, noe som kan utredes. Vindkraftutbygging på land, spesielt i uberørt natur er forkastelig. Det må stoppes!

Finn Halvorsen