Forsiden

Høringssvar fra Øyvind Steen

Dato: 30.09.2019

Som hytte eier og bruker av Sirdalsområdet er jeg overrasket over det store området som er angitt som egnet til vindkraft i NVE’s rammeplan. Slik som beskrevet i Miljødirektoratets rapport («Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3») viser hele området regionale/nasjonale verdier med svært mange landskapstyper. Der er det også presisert at «med de utbygde og meddelte konsesjoner er tålegrensen for landskapet under press» og der «Ørsdalen–Øvre Sirdal–Øvstabødalen har mange friluftslivsområder med regional betydning og hundretusenvis av brukere». Der er også økende turisme som etter hvert vil belaste området.

Det er tydelig at landskap, miljø, friluftsliv og dyreliv har spilt en mindre rolle i utredningen av den nasjonale rammen. Utbygningen av vindkraftanlegg de seneste årene har vist at naturinngrepene har blitt større enn antatt. Vindturbinene krever store arealer og tilhørende infrastruktur med brede veier og sprengning av fjell. De må velges på høyder der det sprenges flatt og likevel blir myrlandskaper fylt inn på grunn av de veiene som må lages fram til turbinene. Det er også uante effekter i tilknytning til lyd- og lys støy i uberørt natur. Er NVE og OED forberedt på alle anklagene som kommer fra de (og det) som blir rammet?

Mye av de utvalgte områdene i den nasjonale rammen er urørt natur og dette bør i større grad tas i betraktning i framtidige konsesjonsutredninger. Naturen er en del av vår folkesjel og har i tillegg stor salgsverdi hvis det tas godt hånd om. Vindkraftindustrien ødelegger dette og gir relativt lite energi tilbake sett i forhold til vannkraft. Utbyggingen bør være svært varsom og langsiktig. Samtidig bør den ta høyde for den teknologiske utviklingen som kan gjøre vindkraft til havs økonomisk.