Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431740

Dato: 01.10.2019

Her er 8 argumenter MOT vindkraftutbygging i Norge:

1. Naturødeleggelsene er unødvendige. Norge produserer allerede mer strøm enn vi klarer å bruke. Dersom produksjonen senere likevel skal økes, kan det skje uten å forbruke viktige naturverdier: oppgradering av vannkraftverkene, varmepumper, solceller og solfangere, etterisolering av hus, smarte måter å spare energi på og så videre.

2. Brudd på internasjonale konvensjoner. Naturødeleggende vindkraft begrunnes ofte ut fra klimakonvensjonen, men er i konflikt med biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen. Ved smartere løsninger kan vi oppfylle alle tre konvensjonene.

3. Norsk natur er enestående. Ekte natur er en knapphetsressurs i Europa. Norsk natur er levested for mange arter og er en hovedattraksjon for mange turister. Vi bør fortsette å være Europas grønne hjørne og ikke ofre viktig natur for å bli Europas bitte lille batteri.

4. Folkehelsen lider. Det er en utbredt fortvilelse, sorg og raseri overfor vindkraftplaner som medfører permanente støyplager og varig tap av verdifull rekreasjonsnatur. Store deler av Danmark og England er allerede belagt med støy og flimring fra vindturbiner, med store helseplager som resultat.

5. Dårlig økonomi. Overproduksjon og lav strømpris gjør at økonomien i vindkraft er usikker. Levetiden for turbinene er under 20 år. Nedrigging og utskiftning av vindturbiner er kostbart. Går vindkraftselskapet konkurs, faller ansvaret for opprydding på kommunen, som i verste fall kan tape millioner av skattebetalernes penger.

6. Vindturbinene dreper. Norge har et internasjonalt ansvar for den europeiske havørnbestanden. Hittil er rundt 60 havørn drept bare i vindindustriområdet på Smøla. Fra Sverige meldes det om at tiuren går i turbinene og forsvinner fra leikene. Fra Europa er det dokumentasjon på at store mengder flaggermus dør – i tillegg til omfattende fugledød.

7. Kommunene blendes av kortsiktig økonomi. Kommunepolitikere lokkes av kortsiktig økonomisk gevinst, men tapet av naturkvalitetene bokføres ikke. I langsiktig perspektiv er tilgang på naturkvaliteter en av de beste gaver som kan gis for å sikre innbyggernes livskvalitet gjennom grønn velferd.

8. Ressursregnskap for utbyggingen mangler . Selve utbyggingen krever store energi— og materialressurser, som det ikke gjøres rede for. Utslitte turbinvinger kan ikke resirkuleres.