Forsiden

Høringssvar fra Alicia Thanem

Dato: 28.09.2019

Til Olje og Energi-Departementet (OED) - postmottak@oed.dep.no

Område 56 - Nordre Hedmark – må bli tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft!!

Som hytteeier i ovennevnte område vil vi bli sterkt berørt og vi anser det som umulig å bruke hytta ved en eventuell utbygging.

Vindindustri i vår urørte natur vil ha negative konsekvenser for artsmangfold, natur, dyre og fugleliv, kulturog næringsutvikling.

NVE har mottatt et kunnskapsgrunnlag fra Miljødirektoratet, men valgt å se bort fra det.

Arealendring av store sammenhengende områder urørt natur reduserer artsmangfoldet. Vindindustri vil gi visuell forurensing og skjemming av randsoner eller buffersoner til verna natur og kulturlandskap.

Fred, ro, stillhet, enkelt friluftsliv, naturnær og småskala hyttebygging uten motordur og infralyd vil bli rammet av lyd-forurensing.

Vi vil ha fri ferdsel og turer i fjellet uten iskasting og lynnedslag som vil bli tilfellet ved vindindustri.

Villrein vil få sine beite-, kalving- og trekkområder ødelagt.

Området mangler overføringsnett, og dette vil i tillegg berøre sårbar natur både fysisk og visuelt.

Utmarksbeite ogseterbruk er framtidsretta bærekraftig matproduksjon. Dette vil ikke la seg realisere ved en utbygging.

Oppgradering av eksisterende vannkraft og utbygging av havvind vil gi mye energi uten de fatale ødeleggelsene vindindustri på land vil påføre vår natur.

Vindindustrien vil påføre norsk natur og artsmangfold uopprettelige skader med sin voldsomt krevende arealbruk.

Forskjellsbehandlende subsidier som gjør vindindustri i urørt natur lønnsomt akkurat nå, må fjernes.

Norge trenger en bærekraftig energipolitikk, og « Nasjonal ramme for vindkraft» må legges fram for Stortinget.

Ta hele Nordre Hedmark området ut av nasjonal ramme!

Fåberg 27/9-2019

Alicia Thanem

Besserudgrenda 218

2625 Fåberg