Forsiden

Høringssvar fra Terje Pedersen

Dato: 28.07.2019

Høringsinnspill til Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft i Sirdal v/ Gravann

Sirdal er det området i Norge som har hatt den største vannkraft utbyggingingen gjennom årene. De fleste store vassdrag i området er i berørt av tidligere og pågående vannkraftutbygginger. Både Vannkraft og pågående vindpark utbygginger i området har satt sine uopprettelige sår. De fleste store vassdrag i området er allerede berørt av tidligere og pågående vannkraftutbygginger. Sirdalsheiene er i dag ett av Norges største rekrasjons og hytteområder. Naturen og landskapet er svært sårbart og innehar flere verneverdige plante, dyre og fuglearter.
NVE har i sin innstilling desverre ikke gjennomført tilstrekkelige konsekvens og sårbarhetsanalyser for området. Utbygging vindmølleparker med tilhørende infrastruktur vil få store og uopprettelige konsekvenser for natur, biologisk mangfold samt påføre skade på dyre og fuglelivet både lokalt og i en nasjonal sammenheng.
Med denne bakgrunn grunn bes det at nevnte område må utgå som en del av den nasjonale plan for vindkraft utbygging.