Forsiden

Høringssvar fra Høylandet JFF

Dato: 14.08.2019

Svartype: Med merknad

Nei til utbygde fjell i Høylandet kommune!

Vi ser med forferdelse hvordan fjellområde etter fjellområde blir ødelagt når vindturbinområder blir anlagt i miljøets navn. Høylandet kommune består stort sett av en langsgående u-formet dal med en fjellrekke på hver side. Alle på Høylandet har derfor lett tilgang til fjellet og vet å benytte seg av dette til bærplukking, fiske, jakt og friluftsliv. Vi blir provosert når vi ser at våre områder er pekt ut som egnet for utbygging i utkastet til Nasjonal Plan for utbygging og at dette skal skje i miljøets navn!!

Ren luft, uberørt natur, fjellvann og bekker du kan drikke av – dette er ingen selvfølge for snart de fleste i dette landet. Kostnaden for å miste dette ser ut til å ha liten betydning i disse utbyggingsprosjektene. Når ødeleggelsene er uopprettelige som utsprengning av veier og plasser til montering og vedlikehold da blir også kostnadene som miljø-ødeleggelsene medfører uendelig store! Hvor mye av naturen skal vi klare å ødelegge i dette millisekundet av jordens historie vi lever i? Hvilket landskap vil vi at generasjonene etter oss skal få arve? Når skal styrende myndigheter forstå at nok er nok for lenge siden?

Vi forstår at disse 13 fokusområdene er plukket ut i en møysommelig prosess der de fleste hensyn synes å være vurdert. Det som synes sterkt undervurdert er innbyggernes behov og følelser for sine nærområder. Opinionen er nå i ferd med å våkne og det vil være dødfødt å bruke ytterligere ressurser på å tillate flere prosjekter. Nå bør fokus være å komme ut av igangsatte prosjekter rundt omkring i landet.

Høylandet Jeger og fiskeforening stiller seg bak Norges jeger og fiskeforenings syn på denne saken:

NJFF fattet følgende vedtak 26. april 2019:

  • Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.
  • For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.
  • Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.​​

For Høylandet Jeger og fiskeforening

Leder Rune Flataas