Forsiden

Høringssvar fra Arne Anderdal

Dato: 02.09.2019

Det er mange årsaker til at bygging av vindmøller i urørt og vill natur er å øydleggje naturen og manfaldet det. Dette gjeld t.d. dei store vegane med tilhøyrande skjæringar som naudsynte for å kunne etablere parkane, aldri kan la seg gjennomrette. Når dette også fører til stor fugledød er det å øydleggje naturmangfaldet.

I mange områder som det føreligg planar om vindmøller er i områder med reindrift. Her vert trekkrutene for reinen i mange tilfelle verta øydlagt som fører til at mange må leggje det. Knytt til denne næringa ligg mykje samisk kunnskap og historie som få kan, som ved nedlegging vil ha svakare levekår. I desse områda bør tilhøva til norges urbefolking vege høgast framfor å byggje vindkraft.