Forsiden

Høringssvar fra Svein Skar

Dato: 01.10.2019

Til NVE

Fra Grunneiere på Skarsøya i Aure kommune ved grunneierkontakt Svein Skar

Vi er syv grunneiere her i Aure som har skrevet avtale med utbyggingsselskapet Njordr om utbygging av vindmøller på Skarsøya. Njordr leverte søknad om konsesjon på April.

Vi stiller oss positiv til Nasjonal Ramme og mener også vi i Aure kommune bør være med på det grønne skiftet.

Området her nord på Nordmøre trenger mer energi om vi skal være med på utvikling av samfunnet fremover. Vi har for tiden ett prosjekt her som tenker landbasert oppdrett, og de trenger mer elektrisk energi enn de per dags dato har tilgang på. Det ville derfor kunne bli en fordel for dem om vindkraftparken ble utbygd. I tillegg vil nyetablering av landbasert oppdrett igjen gi store positive ringvirkninger for kommunen.

Her i kommunen har det nylig vært folkeavstemming om ytbygging av parken på øya. Av 2700 stemmeberettige stemte 1150 Nei, 500 Ja og ca 1000 avga ikke stemme.

Etter ett år med massiv og ensidig motstand på sosiale medier er ikke resultatet uventet. Fronten har vært så ekstrem at vi som er positive til utbygging for det meste ikke deltok i debatten. Vi som er for utbyggingen vil derfor gjennom denne høringsuttalelsen si ja til Nasjonal Ramme, og ja til vindpark på Skarsøya.