Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106316

Dato: 23.09.2019

Nei til vindkraftutbygging i Etne og Kvinnherad

Jeg vil med dette uttrykke min motstand mot vindkraftutbygging i Etne og Kvinnherad. Dette planlegges i et vakkert fjordlandskap som ennå ikke er oppdaget av de store turistmassene, men som sannsynligvis vil få økt internasjonal interesse i framtiden. Behovet for stillhet, uberørt natur og intakte kulturlandskaper vil ikke bli mindre. Det er dette som vi skal leve av, og hvis vi er heldige får vi også leve i det. Vår identitet og historie er sterkt knyttet til naturen. Hvis dette trues, vil også folkehelsa trues. Mye av arbeidet for å utvikle regionen som attraktiv for bosetting og turisme vil bli forgjeves.

Motstanden mot vindkraft på land er massiv i hele landet. Nesten alle kommunene som har uttalt seg om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land avviser forslaget. Det vil være respektløst mot demokratiet å trumfe dette gjennom på tross av folkeviljen. Det er lokalbefolkningen som vet hvilke verdier som står på spill. Dersom man tøyer strikken for langt, risikerer man at tilliten til forvaltning, lover og regler svekkes og at landets politiske klima blir ustabilt.

I tillegg vil vindkraften føre til splittelse i lokalsamfunnene mellom grunneiere som blir kompensert for vindkraften og naboer som taper sin boligverdi. Kanskje ser man seg nødt til å forlate eiendommen som man har investert i på grunn av helseproblemer, tapt livskvalitet og kanskje også næringsgrunnlag (turisme).

Ulempene ved vindkraft på land er grundig beskrevet av mange. Jeg nevner derfor bare kort:

Negativ klima- og miljøeffekt

Klima- og miljøeffekten blir negativ dersom man tar den totale, globale livsløpskostnaden i betraktning. Det må tas hensyn til utslipp ved utvinning av råstoff og mineraler, produksjon av stål, betongfundamenter og kompositt, transport, erosjon av mikropartikler under drift, forbruk av drivstoff og kjemikalier ved avising med helikopter, fare for oljeutslipp under drift og riving, drenering av myr (med utslipp av klimagasser) og deponering av store mengder utrangert utstyr (etter levetiden som kun er 20 år). Vindturbinene kan ikke resirkuleres.

Et eksempel på miljøbelastning er produksjonen av neodym som brukes i fem vindkraftverk i Norge (Bjerkreimsklynga, Tellenes, Tonstad, Raudfjell/Kvitfjell og Y. Vikna). Totalt 255 vindturbiner vil kreve 250 tonn sjeldne metaller og gi følgende utslipp til luft, elver, dammer og jord i Baotou: 50 millioner kubikkmeter miljøgasser, støvkonsentrat, svoveldioksid, saltsyre og svovelsyre, 360 000 tonn syreholdig og giftig spillvann, giftig slam, svoveldioksid, saltsyre og svovelsyre, 3 000 tonn radioaktivt avfall, 20 000 tonn CO2 eq. (= ett års kjøring med 23 000 biler). (Kilde: Chinese Society of Rare Earths Lee & Wen 2016: Rare Earths from Mines to Metals: Comparing Environmental Impacts from China's Main Production Pathways).

Negative konsekvenser lokalt

Natur

Vindkraft på land truer det biologiske mangfoldet, fugle- og dyreliv. Topografien i Kvinnherad og Etne krever mye sprenging, høye skjæringer og store inngrep ved vindkraftutbygging.

Friluftsliv

Friluftsliv vil begrenses under anleggsarbeid, og senere på grunn av visuelle og hørbare forstyrrelser. Topografien gjør at vindturbinene vil være synlige fra store deler av Sunnhordland, Folgefonna nasjonalpark og Etnefjella. Dette vil gjøre de berørte områdene lite attraktive for bosetting, friluftsliv og turisme. Faren for iskast vil gjøre områdene utilgjengelige for rekreasjon om vinteren.

Støy og skyggekast vil gi helseskader og symptomer på stress, samt verdiforringelse av eiendommer i området.

Dyrevelferd

Vindturbinene dreper og skader fugl, flaggermus og insekter. Drikkevann kan forgiftes av hydraulikkolje. Mikroplast fra eroderte komposittvinger spres i naturen. Naturlige trekkruter ødelegges i luft og på land.

Turisme

Området er rikt på kulturminner, og fjellene med sitt karakteristiske landskap er en viktig del av den totale opplevelsen som tilbys tilreisende. Kombinasjonen kultur og natur profileres blant annet gjennom Baroniet i Rosendal, Festidalen, Skånevik Bluesfestival og Etnemarknaden, for å nevne noen. Vindkraftutbygging vil gjøre at området mister sitt villmarkspreg, og turistnæringen vil miste sin viktigste attraksjon.

Risiko for kostnader ved riving

Dersom det ikke settes av penger til demontering risikerer kommunene økonomisk tap dersom driftsselskapet går konkurs.

Oppsummering

Vindkraftutbygging på land i Norge kan ikke bremse klimaendringene globalt. Til det er vi for små og vindkraft på land er for ineffektivt og skadelig. For å bremse klimautslippene må vi heller bistå med vår teknologisk kompetanse på andre områder, som for eksempel:

Oppgradering av vannkraft og ledningsnett

ENØK-tiltak

Spareprogrammer

Alternative grønne energiformer (sol, hydrogen, biobrensel, bølgekraft osv.)

Offshore vindmøller (teknologien kan også eksporteres til andre land)

Atomkraft (klimavennlig, dersom avfall håndteres trygt)

Min påstand er at utbyggingen av vindkraft på land skader klimasaken når klima blir brukt som brekkstang for å overkjøre lokaldemokratiet i kommunene. Dersom vi skal klare å snu energiforbruket vårt er vi avhengige av å finne virkemidler som fungerer og som får alle med på laget. Av den grunn bør vi styre unna vindkraft på land, også i Kvinnherad og Etne.