Forsiden

Høringssvar fra Sunnfjord kommune

Dato: 30.09.2019

Vedlgat følgjer saksutgreiing til kommunestyret i nye Sunnfjord kommune. Ettersom kommunestyret ikkje er konstituert vil vi i samsvar med epost datert 21.08.19 signert Nina Helene von Hirsch oversende endeleg vedtak seinare.

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret i Sunnfjord kommune krev at dei områda som ligg i den nye kommunen vert tekne ut av nasjonal ramme for vindkraft. Det er knytt stor usikkerheit til konsekvensane av vindkraftutbygging i desse fjellområda, og det føreligg ikkje nok grunnlag for å seie at området er mindre konfliktfylt enn andre område i landet.

Sunnfjord kommune oppmodar OED om å legge fram ei sak for Stortinget der vindkraftutbygging i nedslagsfelta for verna vassdrag vert vurdert.

Vedlegg