Høringssvar fra Åse Marit R Flesseberg

Dato: 01.10.2019

Jeg er mot utbygging av vindkraft i norsk natur. Jeg mener skadene og belastningen på natur og dyreliv ikke er godt nok utredet i allerede utbygde områder. At lovverket unntar tiltakene fra planlegging etter plan-og bygningslovens var basert på viktigheten av å kunne levere elektrisitet til landets befolkning. I dag er denne utbyggingen blitt et eldorado for utenlandske investorer. Kraften skal selges ut av landet. Dette er utbygging av industrianlegg i urørt natur der noen få sitter igjen med en stor profitt. For Norske samfunnet gir tiltakene netto ulempe i tap og skader på natur, i skjerming og visuelle virkninger og i støyforurensning, uten at vi har nytte av det. Hva er grunnlaget for at en slik utbygging skal unntas plan og bygningsloven?

Utredningene som følger utbyggingene i dag er alt for dårlige. Vindmøllene inneholder kjemikaler som ved uhell går rett ut i sårbar natur. Hvilke andre industriområder tillates bygget på denne måten?

Rotorbladene er restavfall når de er utslitt. Forventes det at lokale fyllplasser skal håndtere dette?

Og hva er bakgrunnen for at endringer kan vurderes i etterkant av tildelt konsesjon, der premisser som opprinnelig ble lagt til grunn av lokalsamfunn blir tilsidesatt, vurderes som uvesentlig? I hvilken annen byggesak vil en økning av byggehøyde på et tiltak vurderes som uvesentlig når tiltaket ligger over horisont?

De eksisterende utbyggingene av vindkraft i Norge viser at prosessene ikke gir noen form for sikkerhet for lokalsamfunn. Forutsigbarheten er forbeholdt utbygger, som gis alt for frie tøyler i tolkning av tiltakenes omfang. At utbyggere kun regner inn vegene overflate og turbinenes fundament i berørt areal er løgn og bedrag. Og når denne regnemåten benyttes til å vurdere hvor mye INON-områder som berøres mener jeg at hele konsesjons-systemet må ettergås. Dersom en skal ofre Norsk natur til tysk industriutbygging skal det i hvertfall gjøres ved fremstilling av de reelle konsekvensene.

Premissene som lå til grunn for å unnta kraftforsyning fra planlegging er ikke til stede.

Vindkraft gir en mye større miljøbelastning enn man antok da insentivene til utbygging ble laget.

Hele prioriteringen av vindkraft er feil.

Vi får aldri naturen tilbake. Det er på tide å ta en fot i bakken og stoppe denne galskapen før det er for sent!