Forsiden

Høringssvar fra Sturla Gabrielsen

Dato: 24.09.2019

HØRINGSSVAR - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land er ikke tilfredsstillende.

Regjeringen og energiforvaltningen har i mange tilfeller hatt altfor dårlig faggrunnlag, og resultatet er at vi nå er vitne til at store, inngrepsfrie naturområder ødelegges. Det finnes en rekke eksempler på at miljøfaglige innspill i konsesjonsprosessene ikke blir tatt hensyn til av NVE og OED. Når konsekvensutredningene i tillegg er mangelfulle svekkes legitimiteten samt tilliten sterkt.

Vindkraft er et svært komplekst og sammensatt fagområde. Ofte mangler begrunnelsen fra NVE om hvorfor de gjentatte ganger veier økonomi høyere enn uberørt natur og rødlistede arter. Anlegg etter anlegg har vært frarådet utbygd fra fagmyndigheter innen kulturminner, miljø, friluftsliv og naturmangfold, men NVE og OED har fulgt sin egen agenda. At det i tillegg er utbygger selv som leier inn konsulentselskap for vurdering av miljøverdiene, er problematisk. Dette minsker troverdigheten ved konsesjonsbehandlingen.

Det biologiske mangfoldet stuper i skremmende tempo, noe FNs naturpanels rapport i år bekrefeter. Dette skyldes vår vekst og vår påvirkning. 90 prosent av alle rødlista arter i Norge trues nettopp på grunn av arealendringer og arealtap. I flere tiår har forskere og miljøfaglige etater advart mot ødeleggelse av artenes leveområder, nå trenger vi at også den norske regjeringen tar dette på alvor.

Miljødirektoratet har en rangering av områder vurdert for utbygging av vindkraft fra A, som er best egnet for utbygging, til E, som er verst tenkelig for naturmangfoldet, truede arter og friluftsliv. Mye av kritikken mot anleggene som nå bygges går på at de ligger i områder som har blitt kategorisert med stort konfliktnivå! Eksempelvis er både Sørmarkfjellet og Innvordfjellet i Flatanger kommune rangert til verdi D-E. Ergo ble det her frarådet utbygging, men NVE sa likevel ja. Dette inngir ikke tillit til at Norge tar vare på sin fantastiske og uvurderlige natur.

Nå skjer utbygging av vindkraft i kyst- og fjellområder der konsesjon aldri skulle vært gitt. Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, er vi også avhengig av en robust og intakt natur. Jeg mener vi ikke kan sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre, men at vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen. Vi vinner aldri denne kampen uten å tenke reduksjon i forbruk.
Land vi skal eksportere all denne "rene" energien til må tenke atomkraft om de ønsker å opprettholde dagens forbruk og samtidig ikke ønsker bruk av fossil energi.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land er ikke tilfredsstillende.