Forsiden

Høringssvar fra Hallvard Arne Vie

Dato: 01.10.2019

Eventuell vindkraft på land må vurderes svært grundig ut fra hensyn til beboere og næringsliv på kort og lang sikt (reindrift, turisme), fugleliv, insekter, vannføring og naturen generelt. Målet må være at disse blir best mulig ivaretatt. Beboere, næringsliv og naturforvaltning må få nødvendig informasjon og tid til å sette seg inn i planene, og bli spurt om å uttale seg FØR utbygging eventuelt besluttes.

Vindturbiner plasseres slik ift luftstrømmer at de produserer mest mulig kraft sett i forhold til de totale kostnadene (erstatning til beboere og næringsliv som lider tap på grunn av naturinngrepet og driften av turbinene, selve inngrepet i naturen, anleggskostnadene ved opparbeidelse av areal for plassering av turbiner, samt forurensningen forbundet med produksjon og transport av turbinene til endelig plassering i terrenget). Slitasje på turbinblader vil føre til forurensning i terrenget rundt, i form av plast, glassfiber eller andre materialer som ikke brytes ned naturlig.

Når vindturbinene og turbinbladene er utslitt må de demonteres og transporteres til vedlikehold, gjenvinning eller deponi, og det må investeres i nye blader/komponenter og disse må transporteres og monteres. Ved avvikling av turbinanlegget må det ryddes opp og naturen må bringes tilbake til opprinnelig stand. Kostnadene knyttet til dette må også med i totalregnskapet.

Før en utbygging blir vedtatt, må det dokumenteres at den er lønnsom når alle erstatninger, opprydding og fjerning av forurensning og andre utgifter i turbinens levetid tas med. Det må også dokumenteres at etableringen av vindturbinen totalt sett i sin levetid forurenser mindre enn alternative energikilder.

Med vennlig hilsen

Hallvard Arne Vie