Høringssvar fra Judith Hustveit

Dato: 30.09.2019

 • Venus fødsel
 • En vindturbins tilblivelse
 • Rasering av den norske naturen
 • Reell effekt
 • NVEs enevelde
 • Hvem skal rydde opp
 • Miljøkriminalitet
 • Vannkraft/ vindkraft
 • Neste generasjon
 • Norsk strutsepolitikk
 • Konklusjon

V E N U S F Ø D S E L

Vindkraftindustriens lobbyister - har fra sitt ståsted - vært svært dyktige med å selge til våre naive myndigheter illusjonen om at vindkraft - det bør man satse på.

Vindturbiner - som gudinnen Venus - kommer rene og hvite og fullt utvokst.

Venus ble blåst inn fra havet i er skjell, av vindguden Zephyr.

De rene, hvite vindturbinene settes på plassen sin - ikke av vindguden - men av Zephyr vindkraftselskap og av mange andre vindkraftselskaper.

De plasseres i vindparker - en sukkersøt benevelse på det som i virkeligheten er svære industriområder.

Og de er sterkt subsidiert.

E N V I N D T U R B I N S T I L B L I V E L S E

Å produsere VINDTURBINER krever masseproduksjon av metaller. Det "grønne" skiftet krever omfattende gruvedrift, og en betydelig produksjon av metaller.

Også av skjeldne jordarter/ metaller - som metallet DYSPROSIUM - som er et av verdens mest skjeldne.

Hvert enkelt turbintårn krever hundrevis av tonn med metaller - stål, kobber, bly, aluminium, nikkel. Og de skjeldne metallene dysprosium og neodym.

ROTORBLADENE lages av glass- og kullfiberarmert plastmateriale.

En vindturbin med høyde på 110 m inneholder 1.500 liter HYDRAULIKK-OLJE og 1.000 liter GIR-OLJE. Disse store oljemengdene befinner seg i maskinhuset - oppe ved rotorbladene.

Og oljelekkasje kan meget trolig skje.

En vindturbin krever mye fossilt støtteenergi for å fungere - mon ikke mer enn den selv greier å produsere.

R A S E R I N G A V N O R S K N A T U R

For å få disse vindmonstrene plassert - sprenges naturen vår i stykker - veier tilsvarende 4-feltsvei bygges for å tåle vekten. Ganske ironisk når en tenker på den dårlige standarden vi ellers har på våre vanlige veier.

Vindkraftubyggerne gjør uopprettelig skade på og i naturen.

Det norske folket betaler prisen, både i form av subsidier og i form av ødelagte naturområder

Det er svært mange av oss som bærer på en stor sorg over dette - vår fantastiske natur burde ha værtv en kilde til livskvalitet - ikke en kilde til sorg.

R E E L L E F F E K T

Og hvor mye strøm produserer så disse liljehvite vindturbinene?

- INSTALLERT effekt strøm er 100% - men - på grunn av for mye/ for lite vind, skader og feilrettinger og vedlikehold, is på rotorblader osv osv så blir

- REELL effekt av strøm fra en turbin ca 20 - 30%.

Ikke så mye å skryte av - og hvor mye CO2 slippes ikke ut under produksjonen av turbintårn og rotorblad og gjennom den enorme veiutbyggingen - det kan ikke være ubetydelig.

Kostnadene er nok større enn gevinsten.

N V E s E N E V E L D E

Våre myndigheter har gitt NVE fullstendig blankofullmakt når det gjelder vannkraftutbygginger.

NVE og OED ( Norges vassdrags- og energidirektorat. Olje- og energidepartementet)

Det er NVE som fatter vedtak. Ved klage er det OED som står for endelig behandling.

Ved konsekvensutredning bestemmer NVe temaene.

NVE trosser også faglige råd og innspill.

Også Miljødirektoratet kritiserer NVEs konsesjonspraksis, kaller den svært mangelfull når det gjelder konsekvens av utbygginger.

Store og viktige naturområder er gått tapt ved lemfeldig konsesjonsbehandling

NVE/ OED forstår ikke miljøeffektene av denne enorme industrialiseringen i norsk natur, og skulle aldri vært gitt denne blankofullmakten.

*** HVEM SKAL RYDDE OPP

En vindturbin har en levetid på ca 15 år.

Hvem har ansvar for demontering, tømming av all olje, fjerning og kjøre delene bort?

Hva med gjenvinning? Pr i dag kan ikke rotorbladene gjenvinnes?

Hvem skal bekoste dette?

Spekulantene har vel solgt seg ut innen den tid.

*** MILJØ-KRIMINALITET

Strafferammen for å drepe f.eks en HAVØRN er 1 års fengsel.

Alene på Smøla er 100 ørner drept av vindturbiner pr. 2018 - men staten løfter ikke en finger.

Derimot når folk protesterer mot raseringen av natur og naturmangfoldet - ja da blir de bøtelagt og fengslet.

Vindkraft-anleggene legges i og nær områder med rikt fugleliv og verneverdige naturmiljøer.

To eksempler på gitte konsesjoner - ennå ikke påbegynte - de må stoppes.

- Andmyran på Andøya - en av Europas største myrer - tenkt drenert og dekket med vindturbiner.

- Haram - kloss inntil et fredet fuglefjell, omringet av naturreservat og naturvernområder.

Og eksemplene er utallige.....

*** VANN-KRAFT / VIND-KRAFT

Pr. i dag har Norge nok strøm, og vi eksporterer mer enn det vi importerer.

Men blir det behov for mer kraft, så vil oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg gi like mye, og heller trolig mer strøm - enn alle bygde og planlagte anlegg for vindkraft.

Og med minimale naturinngrep.

Som eks på kraftverk som har effektivisert:

- Nedre Røssåga - produksjonsøkning 200 GWh

- Lysebotn 2 - produksjonsøkning 180 GWh

Eneste synlige naturinngrep: nye porter inn i fjellet.

Så i stedet for å subsidiere vind, så bør staten endre skatteregime for vann slik at det lønner seg med oppgradering og effektivisering for alle de vannkraftanlegg rundt om i landet som allerede er bygget.

Det norske fellesskapet eier fremdeles 93% av vannkrafta - men bare 41 % av vindkrafta.

Og hvem vet hvem som kjøper og selger vindanleggene i morgen, kjøp salg, spekulanter, grønne sertifikater, raske gevinster, den såkalte miljøstiftelsen ZERO, lobbyister, kjøp og salg....

*** NESTE GENERASJON

Når noen foreslår å bruke av Oljefondet, svarer myndighetene alltid: "Vi kan ikke ...vi må huske på neste generasjon".

Ved denne sanseløse, vanvittige raseringen av naturen vår - nei da er det ingen fra myndighetene som sier: Vi må stoppe, dette er galskap - vi må tenke på kommende generasjoner.

Naturen har en egenverdi.

Fjell, skog, myrer, hav og kystlandskap, dyr og fugler.

Alt dette har en verdi i seg selv, og freden og roen som naturen gir, og utsikten over alt det vakre.

Både oss her og nå - og kommende generasjoner burde hatt en like selvfølgelig rett til å oppleve dette.

Men nå er store deler av dette ØDELAGT.

Nå er hele kystlandskapet langs Norge ødelagt, store fjellparti er ødelagte.

Ikke bare fysisk, men også visuelt - turbintårn så langt øyet ser, den evige bevegelsen av rotorbladene, de røde lysene i mørket, lyden.

Og INFRALYDEN - NVE, dere vet at den kjennes selv om den ikke høres.

I løpet av noen få år har norske politikere med NVE i front rasert vår unike natur - og hvorfor?

- Spekulantene for å berike seg på pengene,

- Kommunene for noen få arbeidsplasser en kort periode.

- Og miljøet - ut av alt dette vil nok miljøet tape.

*** NORSK STRUTSEPOLITIKK

- Jeg protesterer mot norske politikere, mot Regjering og Miljøverndepartementet.

- Dere fører en STRUTSE-POLITIKK - dere har gitt NVE frie tøyler - og dere lukker øynene og lar alt dette forferdelige skje.

- Jeg protesterer mot rasering av Norges natur som vinkraftindustrien medfører.

- Jeg protesterer mot at NVE/ OED kan få operere eneveldig.

Dette er ikke demokrati

- det norske folk har ikke valgt NVE til å styre, til å skalte og valte med og rasere og ødelegge vår felles natur som vi alle er så glade i og har eierskap i.

**** KONKLUSJON ****

- Jeg oppfordre på det sterkeste NVE til å skrinlegge Nasjonal ramme for vindkraft.

- Og at dere trekker tilbake alle konsesjoner som er gitt, men som ikke er påbegynt.

- Og at all videre bygging av vindkraft på land stoppes

Mvh Judith Hustveit,

.