Forsiden

Høringssvar fra Bjarte Åkra

Dato: 23.08.2019

Svartype: Med merknad

Eg er fremdeles en som ikke er overbevist når eg hører at vindkraft er så miljøvennlig, bærekraftig og dermed skal være vår redning i den såkalte klimakrisen. Siden eg er en av de som taler litt imot vindkraftutbygging på land, så har eg også hørt mange påstå at slik vindkraft er det mest miljøvennlig som finnes pr dags dato, og at atomkraft er nr 2. vasskraft som nr 3. og at eksisterende kraftlinjer dreper mer fugl enn det alle vindmøllene tilsammen gjør. Har derfor blitt fortalt at eg heller bør tenke på å gjøre noe med hvor mange dyr og insekter bilen tar livet av istedenfor å prøve bekjempe den miljøvennlige vindkrafta. Eg tviler ikke ett sekund på de som forteller meg at både bil,tog kraftlinjer osv osv dreper mange dyr i året, men syns likevel slike argumenter for vindindustri er direkte dårlige siden vindmøller også dreper mange dyr og insekter. Dessuten vil vel også en utbygging av vindkraft føre til at flere slike morder linjer blir bygget. Har ikke personlig sett denne rangeringa som noen viser til , men ser at Norsk institutt for naturforskning hevder etter den såkalte Energy Payback Ratio (EPR) for vannkraft at man får tilbake mellom 50 og 500 ganger mer energi av et vannkraftanlegg gjennom dets nominelle levetid. De hevder derfor at Vannkraft knuser teknologien vindkraft, som «bare» kan vise opp en EPR-verdi på 4–30. IPCC hadde andre tall, men tendensen viser her akkurat den samme, og aller mest energieffektivt vil være en modernisering av gamle vannkraftanlegg i istedenfor å bygge vindkraft. Hvorfor gjør vi ikke noe med regelverket slik at det blir lønnsomt å forbedre våre eksisterende vannkraftverk? Ang vindkraft så har eg lest at i Spania har de funnet ut at hver vindmølle dreper ca 400 dyr i året ved at fugler flyr direkte inn i propellen. Tror likevel at mange av de lærde har glemt å se litt lengre enn bare de fuglene og insektene som flyr direkte på vindmøllene.Det største problemet med vindenergi er vel at de fleste såkalte parker blir bygget i sårbar natur, og at de krever mye ny infrastruktur pr kw i form av areal, veier, kraftlinjer osv osv. Siden dette blir tatt av økosystemer som er svært viktig for naturmangfoldet som lever der, så tror eg nok at de største tapstallene for sårbar og rød listede arter både er og vil finnes her. Dessuten så er det et fakta at vi mennesker er helt avhengig av at dette naturmangfoldet fungerer for i hele tatt å kunne eksistere. En må også ta i betraktning at fjell og myrområder også er vårt vannrensesystem, karbonlagre, flomsikring og rekreasjonsområde. Å ødelegge dette vil vel igjen bare gjøre oss mer sårbare for de klimaendringer som vi prøver å bekjempe? Med tanke på alt dette, og med tanke på hvor mye en setter på spill for å hent noen få promille av den krafta vi trenger i verden, så mener eg at før en bastant hevder at "vindmøller er det mest miljøvennlige som finnes", også bør ta med i betraktningen at FN allerede har utpekt menneskelig arealinngrep til å være den desidert største trusselen mot natur og artsmangfold. Så igjen, hvorfor gjør vi ikke først grep som kan gjøre det billigere å modernisere de vannkraftverka vi allerede har? Hvorfor satser vi ikke heller mer på solenergi der vi kan ta i bruk de arealer som allerede er tatt i bruk før vi ødelegger nye og livsviktige areal? Hvorfor gjør vi ikke mer med å redusere noe av den unødvendige delen av forbruket vårt siden den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt? Hvorfor kan vi ikke lære oss å bli flinkere med å bruke den nødvendige energien vi har på en bedre og mer effektiv måte?. Vil ikke en større energitilgang også lett føre til økt forbruk? Spørsmålene er nok like mange som det svarene vil være, og alle har rett til ha sin egen mening når det gjelder å redde vår eksistens. Eg personlig har dessverre ikke noe endelig fasit, men eg har likevel vanskelig for å se at denne typen arealkrevende energiproduksjon i fremtiden vil bli sett tilbake på som bærekraftig og miljøvennlig. Her tror eg nok at både vår regjering,utbygger og ja kommuner dessverre istedenfor å først tenke på vårt demokrati, klode og eksistens, har sett kortvarig profitt mest i fokus. Hvis dette er tilfelle, har vi da egentlig kommet noe lengre?