Forsiden

Høringssvar fra Øst-Finnmark Regionråd

Dato: 30.09.2019

HØRINGSSVAR – NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft

Bakgrunn:

Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) la 1. april 2019 fram sitt forslag om Nasjonal ramme for vindkraft. NVE peker i rapporten på de områder som de mener er mest egnet for vindkraft på land i Norge. I sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft identifiserer NVE 13 ulike områder i Norge som oppfattes å være mest egnet for vindkraft. NVE mener at Øst-Finnmark ikke bør prioriteres og viser blant annet til at Øst-Finnmark er preget av for mye usikkerhet knyttet til fremtidig forbruk, fremtidig nettkapasitet, interessekonflikter med reindriften, m.m.

Olje- og energidepartementet har sendt forslag til nasjonal ramme for vindkraft ut på høring med høringsfrist 01.10.2019.

Faktaopplysning:

Øst-Finnmark har de aller beste forholdene for vindkraft i hele Europa. Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune har de siste fire årene på rad blitt kåret til Norges mest effektive vindkraftverk

Statnett SF 28.03 2019 har besluttet å søke konsesjon for ny 420 kV linje frem til Varangerbotn basert på blant annet en forventning om at kraftforbruket i Finnmark kan doble seg i nær fremtid.

Øst-Finnmark Regionråd:

1. Ønsker ikke en nasjonal ramme for vindkraft. ØFR er tilfreds med dagens konsesjonsbehandling og ber om at denne videreføres og forsterkes med mer lokal og regional styring.

2. Er ikke tilfreds med at Øst Finnmark ikke er et område som er med i nasjonal ramme for vindkraft, og ber om at Øst Finnmark tas med dersom nasjonal ramme skal være førende for behandling av konsesjonssøknader for vindkraftanlegg.

3. Mener at det må legges stor vekt på kommunenes syn på utbyggingene, ikke bare må kommunens syn veie tungt dersom kommunen sier nei, men det må veie tungt også der kommunen sier ja.

4. Viser til at Finnmark fylkeskommune har en gjennomarbeidet regional plan for

vindkraftutbygging i Finnmark. En slik plan skal være bestemmende på valg av de

mest egnede områdene.

5. Mener det må utarbeides ett rammeverk for vindkraft som sikrer lokale ringvirkninger,

forsikringer om sysselsetting og tilstedeværelse, samt at dialogen med lokale

rettighetshavere starter først.

Kirkenes/Vardø 30.09.19

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.

Robert Jensen Trond Haukanes

Styreleder Daglig leder

Vedlegg