Forsiden

Høringssvar fra Anne Hestflått

Dato: 22.09.2019

Hei,
Vindkraft på land er et blindspor i klimadebatten. Vi løser ikke klimakrisen ved å bygge ned natur på denne måten! Nei, klimaet kan ikke vente, og at vi da bruker enorme ressurser på å bygge ut «grønn kraft» som i samme slengen ødelegger hele økosystem - ja da har vi ikke kommet noe lenger da. Vi kaster med andre ord bort masse tid på så ensidig å følge vindkraft på land som vår hovedløsning for å redusere CO2-utslippene.
Dere må tallfeste og sette i perspektiv hva denne vindkraftutbyggingen på land i Norge faktisk bidrar til.
Noen relevante problemstillinger som må utredes og informeres om;
- Hvor mye har Tyskland redusert sine CO2-utslipp etterhvert som vindkraft er faset inn? Har det funket for dem???
- noen tall på hvor stor produksjonen av den planlagte norske vindkraften er sammenlignet med vannkrafta vår og potensialet for å oppgradere eksisterende vannkraftverk
- Hvilke potensiale det ligger i fokus på redusert forbruk og energieffektivisering både for bedrifter og private
- økosystemer og arter som blir påvirket negativt av disse installasjonene
- Det var snakk om disse små promillene av areal som er foreslått utbygd; Litt om hvordan disse arealene er utregnet hadde vært interessant; er det arealet av foten på fundamentet, området turbinene vises visuelt, er arealene basert på støysone? og hva med de kilometervis med brede veier som brytes opp for å få alt på plass - Er de tatt med i arealberegningene? (Vi har 12% villmarkspreget natur igjen i Norge (2013) (områder som er minst 5 km i luftlinje unna tyngre tekniske installasjoner - områder som er kategorisert som villmark ligger inne i NVEs ramme for vindkraft på land ).
- Hva skjer når vindturbinen og bladene når de skal taes ned? Hvordan sikres at dette ikke blir kommunens og grunneiers ansvar, men utbygger? Hvor lang er levetiden egentlig? Hvor mye mikroplast slites av hvert blad i løpet av levetiden?
- CO2- og miljø/helseregnskapet til en vindturbin i norsk natur (utvinning av materialer, produksjon, frakt, drift og avhending)
- skattesystemet vind kontra vannkraft er jo en kjempesak i seg selv.
- hvor mye tjener kommunene på å ha en vindpark i området? Det er mye snakk om skatt, økt sysselsetting i byggings og driftsfase etc. Har vi noen klare tall/ oversikt på dette for de vindindustriområdene som allerede er utbygd?
- hvem får verdiskapingen ved en vindkraftutbygging? Fordeling mellom eiere, kommuner, grunneiere, befolkning?
- hva med reindrifta?
- hvorfor slikt hastverk med utbyggingene nå? Konsesjonsprosesser, hvem har myndighet, hvorfor kan ikke utbygginger stanses når premisser for konsesjoner som er gitt mange år tilbake har endret seg?
- osv.
- osv.
Jeg mener at den samlede summen av negative konsekvenser av denne industrien ikke kan forsvare utbyggingen som nå foregår og planlegges. Dette er ikke bærekraftig - men «klimakortet» trekkes som trumfkort ved enhver anledning og kveler alle enkeltargument... Dette er en svært sammensatt og kompleks sak og må behandles deretter!
Til slutt en kommentar: Det virker som hastverk og arroganse gjennomsyrer alle prosseser i vinkraftutbyggingssaker og det har vi ikke råd til.
Med hilsen,
Anne Hestflått