Forsiden

Høringssvar fra Reinbeitedistrikt 9, Nordkyn og Vestre Tana

Dato: 29.09.2019

Reinbeitedistrikt 9, Øst-Finnmark

9845 Tana

orohat9@gmail.com

Olje og Energidepartementet

Postboks 8148, Dep

0033 Oslo 29.09.19

postmottak@oed.dep.no

Høring – Nasjonal ramme for vindkraft, uttalelse.

Styret i Reinbeitedistrikt 9 har behandlet utkast til nasjonal ramme for vindkraft, og vil komme med følgende høringsuttalelse:

Reinbeitedistrikt 9 (RBD9) har 10 siidaandeler, 77 registrerte reineiere og et fastsatt øvre reintall på 5800. RBD 9 har sommerbeiter på Čorgaš/Nordkynhalvøya og høst-vinter-vårbeiter i Deatnu/Tana.

RBD 9 vil på det sterkeste fraråde etablering av vindkraft i reinbeiteområder.

RBD 9 vil innledningsvis si noe generelt om utbygging i reinbeiteland, så konkret om område 57 Øst-Finnmark, som ikke ble tatt med blant de 13 utvalgte, men står øverst på listen over områder som nesten ble valgt.

Bakgrunn for motstanden

Bakgrunn for motstand er forskning og våre egne erfaringer med Gartefjell vindkraftverk som ligger i vårt sommerbeiteområde på Čorgaš/Nordkyn. RBD 9 har 13 års erfaring med vindkraft i beiteland, og vet at dette medfører stor unnvikelse av rein. På Dyfjordhalvøya der Gartefjell-anlegget er, samlet distriktet årlig 1000-1500 rein før utbygging, i dag er der maks 100-150 rein under høstsamling.

RBD 9 mener bestemt at utbygging vil føre til en sterk unnvikelse av rein fra området. En utbygging vil først ramme de siidaer som beiter nær utbyggingsområdet, og så vil unnvikelsen gå utover nærliggende siidaer, ved at flokkene vil trekke vekk fra påvirkningen fra anleggsområdet, og over på nabosidaer. Det vil oppstå en dominoeffekt, som gir en langt større konsekvens enn for det enkeltdistriktet utbygging skjer. Utbygging og unnvikelse vil medføre beitetap og økt fare for sammenblanding.

Det er kjent fra forskning at også kraftlinjer skaper unnvikelse, og vil medføre tap av store beiteareal. Det vises her også til forskning på korona-stråling fra kraftlinjer samt lyd.

Forskning

Nettopp forskning er et annet svakt punkt i forhold til vindkraftutbygging. Pr i dag er forskning på konsekvenser av vindkraft i reinbeiteland omtrent monopolisert til ett lite forskermiljø som ikke har noe tillit i reindriftsnæringen, både på grunn av sine metoder og sine uttrykte antakelser. RBD 9 har selv erfaringer fra dette forskermiljøet, der man i flere prosjekt har erfart at reindriftens fagkompetanse ikke blir inkludert i forskningen. Holdningen deres er nedlatende, og respekten for at rein er privat eiendom og at man har etablerte rettigheter er pent sagt fraværende. RBD 9 mener forskning på rein, som ikke inkluderer reindriftsfaglig kunnskap om reinens natur og trekk i forhold til klima, årstider, snøforhold, insekt og annet, er svært manglefull, og ikke god nok dokumentasjon.

I fremtidig forskning og konsekvensutredninger må det være et absolutt krav at reindriftens lokale og erfaringsbaserte kunnskap skal inkluderes og vektlegges. Det lokale er viktig fordi man ikke uten videre kan overføre forskning fra et område til et annet, til det er det altfor store forskjeller på både natur, topografi, reinflokkene og klima

Naturmangfold

I forhold til naturmangfoldloven må inngrep vurderes opp imot spesielt § 1-formål, §8- kunnskaps-grunnlaget og §14-samiske interesser. Utredning av artsmangfold er viktig, da samspillet i naturen har alt å si for beitebruk. For beiteplanter må artene ses på i forhold til ulike årstider, da planter som f.eks. ikke er så viktig på barmarksbeite er veldig viktig som vinterbeiteplanter.

Rettigheter

OED må utrede slike inngrep i reinbeiteland opp mot lovverkets bestemmelser om rettigheter for reindrift og urfolk, slik disse er nedfelt i bl.a. grunnloven, naturmangfoldloven, reindriftsloven, ILO-konvensjon 169 og konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

I slike prosjekt skal rettighetshaveres frie og informerte forhåndssamtykke innhentes, noe som ikke skjer i de utbyggingsplanene RBD 9 har erfart.

Område 57, Øst-Finnmark

Av de foreslåtte områdene i første utkast er det område 57 som berører RBD 9. Området er ikke tatt med i de 13 utvalgte, men det står at dette var det området som var vanskeligst å vurdere med tanke på egnethet. Området sies å ha de aller beste produksjonsforholdene i Norge, men mangler pr i dag nettkapasitet. RBD 9 vet at det nå er vedtatt utbygging av kraftlinjer, og vil derfor komme med uttalelse i forhold til dette området, selv om det i høringsutkastet ikke er tatt med i denne omgang.

Reindriftens særegenheter

Vurdering av utbygging i reinbeiteland må bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag om reindriftas særegenhet. Dette er fastslått både i plenumsdommen fra Selbu-saken og i lovverkene. Reinens trekkmønster, flyttveier, beitebruk i forhold til årstid, samhandling med tilstøtende siidaer og beitebruk under beitekriser er sentrale.

For RBD 9 vedkommende vil området 57 berøre deler av sommerbeiteområdet, og områder som brukes under høst- og vårflytting, samt beite i disse periodene. Utbygging i dette området vil også få stor konsekvens for RBD 9 vinterbeite, da unnvikelse fra nabodistrikt vil ramme RBD 9 sterkt, da her ikke finnes naturlige grenser i topografien.

Flyttevei for rein har et særlig vern i reindriftsloven, og område 57 går over våre flytteveier til og fra sommerbeitehalvøya. RBD 9 har ikke alternative flyttemuligheter.

På sommerbeitet til RBD 9 er viktige bálggoseana-luftingsområder innenfor område 57, noe som er av stor betydning for å bruken av sommerbeiter, pga varme og innsekter. Reinen trenger høyereliggende områder nær beiteområdene, slik at de raskt kan trekke opp og ned for henholdsvis beite og bàlgat-å komme unna varme og insekter. Dersom luftingsområder blir ødelagte, vil nærliggende beiteområder også miste mye av sin verdi.

Kystnære områder er også helt avgjørende de årene beitene på innlandet låses av klimatiske grunner. Slike områder er på en måte kriseberedskapen i reindrifta.

Rein er ikke heller bare rein, det er stor forskjell på trekk og beitebruk for rein i store flokker og i mindre flokker, okser og simler, og rein i de ulike årstidene.

Alle inngrep i reinbeiteområder vil gi konsekvenser på produksjon. Det må utredes hva tap av beite, forstyrrelser, økt driving av rein og unnvikelse som igjen skaper økt press på andre områder vil gi av økonomiske konsekvenser i form at redusert produksjon. Ved redusert produksjon vil det være sannsynlig at noen må ut av næringa. Konsekvensen av den da tapte arbeidskraften må og vurderes. Produksjonstap vil gjøre seg gjeldene i lavere vekt, redusert kvalitet og ikke minst lavere kalveprosent. De økonomiske konsekvensene av bare 10 % mindre kalv er meget store over flere år, både direkte tap og for videre avlstrukturering.

Støy og synlighet

Støy og synlighet må utredes i forhold til områdets beskaffenhet. Det av område 57 som berører RBD 9 er i stor grad uberørt av større tekniske inngrep. Dette er høyereliggende områder, inngrep her vil være synlig meget langt, og støyen vil bære langt i alle retninger. I et område som ellers er skjermet for menneskeskapt støy vil slike inngrep få særlig stor effekt.

Psykososiale konsekvenser

De psykososiale konsekvensene må være en del av KU. Det vises bl.a. til nyere forskning utført av SANKS- samisk kompetansesenter for psykisk helse, som fastslår at slike store inngrep har psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental fungering. Industriutbygging i reinbeiteland vil være belastende. Det vil også få store konsekvenser for barn og unge som fanger opp de voksnes bekymring og frustrasjon, og virker truende for familiens levebrød og deres fremtid. De psykososiale utfordringene reindrifta lever med har lenge vært underkommunisert, dette er noe som nå er mere kjent og som er en viktig del av konsekvensvurderinger.

Alt dette tatt i betraktning bør tilsi at område 57 ikke løftes inn i den nasjonale rammen, selv om det nå bygges ut mer linjekapasitet.

Nils Arvid Guttorm, leder RBD 9