Forsiden

Høringssvar fra Eivind Damsgaard

Dato: 27.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Mitt navn er Eivind Damsgaard. Til vanlig jobber jeg som overlege i Bergen.

Syv av ti nordmenn bruker naturen ukentlig. Jeg er en av dem. Dette er spesielt for nordmenn og det er nærområdene vi bruker til dagen. Det er skogen i nærheten av boligfeltet eller fjellet over bygda. Det å gå på tur er en del av folkesjela vår. Som innflyttet vestlending er jeg blitt svært glad i kystnaturen på Vestlandet og bruker den så ofte som jeg kan med kajakk, ski og fjellsko.

Mitt nærmeste fjelleldorado med alpine topper, bre og fjord er Kvinnherad. Vindkraft her vil være svært ødeleggende for denne fantastiske naturen. Folgefonna Nasjonalpark ligger også delvis i Kvinnherad med Norges 3.største bre Folgefonna.

Som lege vet jeg hvor viktig det er med fysisk aktivitet for psykisk og fysisk helse og aktivitet i naturen er noe av det beste i så henseende.

Svært mange i min bekjentskapskrets er svært opprørte over den massive utbyggingen av vindkraft på land i vår vakre kystnatur. Det er ikke folk som er yrkesdemonstranter, men har seriøse yrker som lærere, leger, sykepleiere, ingeniører, jurister mm.

Konsesjonene som har vært gitt har manglet en helhetlig plan. De er gitt for mange år siden og ny kunnskap har kommet til, bl.a ny kunnskap om vindturbinanlegg sine stor negative belastninger for naturen. Holdningene blant folk har også endret seg. Et stort flertall er nå mot vindkraft på land, spesielt gjelder dette folk som bor i berørte områder.

Svært mange av kommuner som var positive til vindkraft føler seg lurt og angrer bittert. Dette bør NVE ta til etterretning.

Rapport 2015: Miljødirektoratet gikk gjennom tidligere tildelte vindkraftkonsesjoner. De fant at NVE tok mer hensyn til utbyggeres konsekvensutredninger enn til miljøforvaltningens vurderinger av konsekvenser og -ofte uten begrunnelse for hvorfor miljøforvaltningens innspill ble avvist. Mange prosjekter fikk altså konsesjon til tross for at Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet) frarådet konsesjonen.

Størsteparten av Vindturbinanleggene eies nå av utenlandske selskaper. Områdene blir aldri de samme igjen selv om man legger ned anlegget etter en del år. Skadene på naturen er uopprettelige. Som en sivilingeniør sa det, det må en ny istid til for å fjerne sporene av anleggene. Dette innebærer at vi selger norsk jord til utenlandske selskaper.

Det vil være et stort overgrep mot distrikts-Norge hvis man bestemmer seg for å bygge ut vindkraft mot fylker og kommuners ønske. Det er de små samfunnene langs kysten som skal leve med ødelagt natur. Motstanden er unison i kommuner som er rammet av NVE sine rammeområder.

For 6. mai kom FNs rapport om naturmangfold laget av 145 forskere fra 50 ulike land.

Rapporten bygger på 15.000 vitenskapelige artikler. Den slår fast at omkring en million arter (av ca. 8 millioner arter) er utrydningstruet på planeten vår. Den slår også fast at den største krisen vi står overfor ikke er klimakrisen, men naturmangfoldskrisen.

Andmyran på Andøya er norges største sammenhengende torvmyr. De ble gitt konsesjon i 2010 for vindmølleutbygging, solgt til et tysk selskap. Deler av myrområdet er av en type som er sterkt truet. I tillegg er det Vesterålens viktigste hekkeområde og trekkområde for truede fuglearter. Torvmyrer er viktige for lagring av CO2, og ødeleggelse av disse fører til store CO2-utslipp.(Aftenposten Innsikt)

På Bremangerlandet overkjørte OED NVE og miljømyndigheter og ga konsesjon til vindkraft. Siden har de vist seg at det store fugletrekket langs kysten går i området der vindmøllene er planlagt. Den lokale motstanden er stor.

Vi redder ikke verdens mijø ved å ødelegge vår vakre og kjære natur. Dersom det trengs mer vindenergi i andre land må vindindustrien bygges der kraftens trengs og ikke i inngripsfri norsk natur

Studie fra NTNU viser at opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft her i landet. Det er mye bedre å oppgradere eldre vannkraftanlegg og støtte det økonomisk enn å kun subsidiere vindkraft.

Det satses mer på havvind nå fra regjerningen med store subsidier.

Det som skjer nå med vindkraftutbygging på land er den historisk største raseringa av norsk natur og naturmangfold noen gang. I motsetning til alle andre inngrep er disse massive inngrepene irreversible. Ettertiden vil dømme oss! Vi er mange som ikke greier å sitte stille å se på at norsk ødelegges og selges som en hvilken som helst vare.

Folk i Norge er vant med at Staten er til å stole på, og at den vil sørge for at våre grunnleggende rettigheter blir oppfylt. Når det gjelder vindkraft har det vært helt utav kontroll og ikke vært en helhetlig plan.

Større energi- og veianlegg i urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten og fjellet, får store konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet. Det bør derfor ikke bygges vindkraftanlegg i natur- og friluftslivsområder

Jeg er imot bygging av vindmøller på land og håper man også ser på gitte konsesjoner på nytt.

Eivind Damsgaard