Forsiden

Høringssvar fra Miljøpartiet De Grønne, Hitra og Frøya lokallag

Dato: 01.10.2019

Høringssvar til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Verden og Norge mister arter i et faretruende omfang og tempo. Vår holdning til naturgrunnlaget står av tvingende nødvendighet foran radikale endringer, fra en utbytterholdning til en forvalterholdning, dersom vi skal kunne sikre våre etterkommere gode liv i en natur som opprettholder like høye kvaliteter som vi, dagens voksne generasjon, nyter godt av.

Norge må både nasjonalt og internasjonalt være en pådriver for energisparing og energieffektivisering. Unødig forbruk av energikrevende produkter må fases ut, av hensyn til den klimarelaterte omstilling som ligger foran oss. Energisparing må implementeres i alle ledd av vår samfunnsorganisering.

Framtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. Helt uberørt natur må aldri utbygges av landbasert vindkraft.

Sett i dette lyset må forslaget til nasjonal ramme avvises. Rammen legger opp til en fortsatt hensynsløs nedbygging av urørt natur, slik vi de siste årene har fått det demonstrert i et voldsomt omfang. Vindkraftutbyggingen på Frøya er her et grelt eksempel på hvordan hensynet til den lokale befolkningen, sårbar og rødlistet fauna, og et naturområde med store kvaliteter som rekreasjonsområde brutalt er blitt rasert.

Vi imøteser utarbeidelse av en plan for hvordan eventuell landbasert vindkraft kan lokaliseres med minst mulige skadevirkninger. En slik plan bør også omfatte kartlegging av egnede arealer for energiproduksjon gjennom andre tekniske løsninger, som grunnvarme, varmepumper i sjø, solenergi, og eventuelt andre aktuelle teknologier.

Miljøpartiet De Grønne, Hitra og Frøya lokallag