Forsiden

Høringssvar fra Merethe Kvandal

Dato: 02.10.2019

Høringsinnspill til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land

Som reiselivsgrunder er jeg opptatt av å bevare den norske og unike naturen vi har. Spesielt uberørt natur er viktig for oss nordmenn, og ikke minst er det den viktigste årsaken til at det kommer turister til Norge. Reiselivet er en stor bidragsyter til bosetting i flere gristgrendte strøk, Skaper mange arbeidsplasser uansett sosial eller etnisk bakgrunn, bidrar til økt verdiskaping og ikke minst tilfører mange skattekroner i kommunekassene.

Reiselivsnæringen er ikke en ubetydelig næring i Norge, med i følge SSB hele 166.400 årsverk i 2017. 1 av 10 nye jobber er innen reiseliv og totalt bidrar man med 4,4 milliarder kroner i personskatt til kommunene. I denne næringen er natur og kultur de aller viktigste årsaker til at Norge som reisemål blir valgt. Vi lever av å selge opplevelser i uberørt, ren og mektig natur. Vi må derfor ivareta denne for generasjoner framover. Næringen selv har i mange år hatt fokus på å ikke sette spor, ivaretagelse og bærekraft for et langsiktig perspektiv. Vi må bevare Norges unike natur og kulturlandskap, og vi må "dyrke" vår egenart. Vindturbiner på fjell, langs kyst eller enorme veinett gjennom myrer og annen sårbar natur - er ikke forenlig med det tradisjonelt friluftsliv, eller er attraktivt for turistene som ønsker seg uberørt natur, stillhet og ren, frisk luft.

Vindkraft betyr enorme og irreversible inngrep i sårbar natur. Det vil for alltid være der og kan ikke gjøres om. Det gir tap av naturmangfold, dyre- og fugleliv forstyrres og viktig kulturlandskap forsvinner.

Vindkraftverk krever store arealer og har best effekt på fjell eller langs kysten. Dette er landskap som er spesielt sårbar for inngrep og anleggene vil bli dominerende i landskapet. Visuelt vil man med stadig økende størrelser på vindturbinene, oppleve, se og høre disse fra en kortere distanse. Det er påvist at de skader og forstyrrer dyre- og fuglelivet, forstyrrer rein og sperrer trekkleier. I en stadig travlere hverdag har også vi mennesker et økende behov for stillhet.

I de områder hvor det drives reindrift, står både næringsvirksomheten, kulturen og språket i fare. FN har sagt sitt, men Norges regjering synes ikke å ivareta denne minioritetsgruppen på en god nok måte i vindkraftsakene. Det er både trist og skammelig at man i 2019 fortsatt må kjempe for sin kultur og sine rettigheter.

I dag er vi også opptatte av miljø og naturhensyn for den kjære kloden vi lever på, men selve vindkraften virker styrt av økonomisk gevinst for de såkalte vindbaronene. Våre kommuner blir avspist med småpenger, må tåle tap i etableringsfasen og det oppnås få lokale arbeidsplasser. Investeringene selges til utendlandske selskaper og den lokale råderetten forsvinner. Det er bekymringsverdig og må sees på som en dårlig gevinst for lokalsamfunnet.

På bakgrunn av dette ønsker jeg en helhetlig plan for vindkraft, men den må bygges på bedre kunnskap og et mer solid grunnlag. Den må skjerme natur og friluftslivsområder mot videre vindkraftutbygging. NVEs forslag til Nasjonal ramme innfrir ikke på dette punktet. Reiselivet og reindrift er ikke godt nok hensyntatt, det mangler samfunnsøkonomiske analyser og kost/nytte verdien av vindkraft er pr i dag ukjent. Regjeringen må bruke mer tid på konsekvensutredninger som bygger på et bredere grunnlag for reiseliv hvor verdien av natur og friluftslivsinteresser tillegges større verdi. Nasjonale og berørte regionale/lokale reiselivsorganisasjoner i Norge må stå på høringslisten i alle vindkrafts- og utbyggingssaker.

Jeg vil derfor ikke anbefale at regjeringen fastsetter Nasjonal ramme slik den nå foreligger.

Mosjøen 1. oktober 2019

Merethe Kvandal

Reiselivsgrunder