Forsiden

Høringssvar fra Ole Auten

Dato: 01.10.2019

Samfunnsøkonomisk går ikke regnestykket opp. Norge har mer enn nok tilgang på elektrisk kraft, og eventuelle bidrag fra vindkraft utgjør en mikroskopisk økning. Det at kraften også selges til utlandet gjør det enda mindre logisk, og umulig å forsvare i forhold til de uopprettelige inngrepene i urørt natur. Av ulemper er det åpenbart mange, herunder 1) Sterkt redusert livskvalitet for de som bor i nærheten av vindindustrien, i form av støy, skyggekast, lysblink og ødelagt utsikt. Videre begrenset mulighet til å ferdes i lokal natur. 2) Utryddelse av fugler i stor skala, herunder mange som er fredet. Dette er naturinngrep som er straffbare dersom enkeltpersoner skulle stå bak, og som ikke kan forsvares når motivet er økonomisk vinning for investorene. 3) Vindindustrien skaper splid i lokalsamfunn, og bidrar til polarisering og dårlig miljø på steder som er presset fra før. 4) Naturinngrepene er irreversible, og medfører rasering av lokal flora og fauna som savner sidestykke i historien. Infralyd vil påvirke både dyr og mennesker negativt, og således blir vind"parkene" lagt helt øde og ubrukelige for lang tid framover. 5) Avvikling av vindindustrien vil kreve enormt med ressurser for å rydde opp. Sett i lys av at Forsvarsbygg har måttet bruke 300 MNOK for å "tilbakeføre" skytefeltet på Hjerkinn til naturen, herunder fjerne opparbeidede veier, virker det ubegripelig at det tillates en slik rasering uten at det er en plan for avvikling. Hvem skal betale for dette? Antagelig strømkundene.

Eventuelle fordeler for både lokalsamfunn og Norge som nasjon er vanskelig å identifisere, ut over at enkelte grunneiere får noen "smuler" for bryderiet, og at Norge kan skryte av "grønn" satsing.

De eventuelle fordelene er ikke i nærheten av å rettferdiggjøre de åpenbare, kjente og kvantifiserbare ulempene og risikoen som vindindustrien medfører.