Forsiden

Høringssvar fra Midtfjellet Vindkraft AS

Dato: 01.10.2019

Midtfjellet Vindpark AS

Fitjar, 1. oktober 2019

Midtfjellet Vindparks innspill til nasjonal ramme

Vi viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 1. april 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og innspill til hvorvidt det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.

Midtfjellet Vindkraft mener NVE har gjort et grundig og godt arbeid med sammenstillingen av kunnskapsgrunnlaget om miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraft i Norge, og ønsker med dette å komme med våre innspill til nasjonal ramme.

Midtfjellet Vindkraft har bygget ut vindkraft på Midtfjellet i Fitjar kommune i tre trinn. Tidligere i år varslet Midtfjellet Vindkraft oppstart av utviklingen av Grønafjellet vindkraft i Fitjar kommune, Hordaland fylke. Arealet som Grønafjellet representerer er med i høringsdokumentet for Nasjonal ramme for vindkraft på land utarbeidet av NVE. Målet er å sende en konsesjonssøknad så snart som mulig. Grønafjellet er et området godt egnet for utvikling av lønnsom vindkraft.

Midtfjellet Vindkraft vil peke på at vindkraft legger til rette for lokal verdiskaping, industriell vekst og at vindkraft på land sammen med annen fornybar energi vil være en viktig del av klimaløsningen.

Lokal verdiskaping

Midtfjellet Vindkraft legger igjen ca 20 millioner kroner i lokalsamfunnet hvert år. Vi har inngått avtale om frivillig eiendomsskatt på 7 promille av investert beløp. Dette alene utgjør ca 11 millioner kroner årlig. I tillegg er det 12 lokale ansatte på heltid i organisasjonen som utgjør Midtfjellet Vindkraft. Ved å anslå en inntektskatt på 200.000 pr arbeidsplass utgjør dette skatteinntekt til kommunen på 2,4 millioner kroner årlig. Alle grunneiere har fått engangskompensasjon i tillegg til en årlig leie for arealene.

Spesielt i lavvind-sesongen (april til september) benytter Midtfjellet Vindkraft seg av innleide selskaper med spesialkompetanse for inspeksjoner, utbedringer, vedlikehold osv. I slike perioder kan det fort være 30-50 personer i aktivitet i Midtfjellet. Alle disse skal ha mat, overnatting, transport osv. Dette gir positive ringvirkninger til hotell, butikker, næring for bygg og anlegg osv.

Godt samarbeid med kommune, grunneiere og innbyggere

Midtfjellet Vindkraft har gjennom prosjektene Midtfjellet I+II+III vist at vindkraft kan bygges ut i forståelse med lokalsamfunnet. Kommunen, grunneiere og innbyggere har gjennom flere år etablert kunnskap om det å ha vindkraft som del av nærmiljøet.

For å etablerere vindkraftanlegg kreves et akseptabelt konfliktnivå når det gjelder landskap, natur- og kulturmiljø, friluftsliv, forsvarsinstallasjoner og flytrafikk. Midtfjellet Vindkraft mener disse kriteriene vil kunne bli tilfredsstillende ivaretatt for Grønafjellet vindkraft.

Midtfjellets transformatorstasjon er allerede ferdig, og har et internt veinett som går inn til Grønafjellet, og det vil ikke være behov for ytterligere bygg. Det er bekreftet nettkapasitet over eksisterende høyspenningslinje.

Godt lokalt samarbeid om friluftsliv

Midtfjellet Vindkraft har ført til betydelig økt ferdsel og friluftsliv. Opprettet infrastruktur i området samt offentlig adkomst og parkeringsplass letter tilgjengeligheten. I tillegg er vindparken i seg selv tiltrekkende for publikum. Det er etablert et godt samarbeid med kommunen, grunneiere, idrettslag, lokalsamfunnet og andre interessenter.

Midtfjellet Vindpark har sammen med lokalsamfunnet/lokale samarbeidspartnere utrettet følgende:

 • Endret status gjennom reguleringsendring på 2,5 km adkomstvei (fra fylkesveien til vindparken) til offentlig vei slik at det er enkel tilkomst for alle til arealet som Midtfjellet Vindkraft båndlegger. Veien muliggjør adkomst til et turområde for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Opparbeidet en parkeringsplass for 100-150 biler ved inngangen til vindparken som muliggjør enkel bruk av området.

 • Sammen med Stord og Fitjar turlag (turistforeningen) etablert en gapahuk for friluftsliv.

 • Sammen med Stord og Fitjar turlag (turistforeningen), Fitjar Fjellsameige og andre aktører etablert en 2,5 km lysløype som utgår fra ovennevnte parkeringsplass. Anskaffet kjøretøy og utstyr for sporsetting til skigåing.

 • Sammen med Fitjar idrettslag organisert årlig Midtfjelletdag. Dette er to dager med folkefest, turmarsj, orientering, motbakkeløp, halvmaraton og andre distanseløp.

 • Det er et yrende sports- og friluftsliv i vindparken inkludert hundekjøring, sykling, løping, orientering, feltskyting, jakt, fiske osv.

 • Midtfjellet Vindkraft har restaurert egen hytte i vindparken til utlån.

 • Midtfjellet Vindkraft har hatt mer enn 17.000 personer på guidet tur i buss i Midtfjellet siden starten i 2013.

 • Antall personer som benytter arealet som vindparken båndlegger er betydelig større enn før vindparken ble etablert.

 • Grunneierne har fått tilkomst til sine areal og har opparbeidet arealer for dyrking i båndlagt område. Grunneierne er godt i gang med videre planer for området.

  Midtfjellet Vindpark ønsker å utvide tilbudet for friluftsliv, turisme, sport m.m. ved å legge til rette for slike aktiviteter også i Grønafjellet.

  Klimakrise: Fornybar skal erstatte kull, olje og gass i Norge

Vi står midt i en klimakrise. FNs klimapanel viser at forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er stor og alvorlig for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, og har konkludert med at verden må omstille seg betydelig for å unngå svært alvorlige følger for natur, miljø og samfunn. Det finnes ikke én enkel løsning på klimakrisen. Men skal vi lykkes, vet vi at fornybare energikilder vil være helt vesentlig. For det er fornybar energi som skal erstatte fossile energikilder.

Norsk strøm er nesten 100% fornybar. Men i industrien og i transportsektoren bruker vi i Norge i dag fremdeles mye kull, olje og gass. Rundt halvparten av vår primære energibruk er fossil. Når vi i årene som kommer skal redusere utslippene fra kull, olje og gass, vil vi trenge mer fornybar kraft. Både vann, vind og sol.

Norge trenger 30-50 TWh ny fornybar kraft – vindkraft på land er en viktig løsning

Skal vi elektrifisere bygg og næring, industri og transport, vil vi ifølge Statnett trenge mellom 30 og 50 TWh. Skal vi få også skip, luftfart og petroleumssektoren over på fornybar strøm, trenger vi 40 TWh ekstra. Vi trenger opptil 90 TWh ny fornybar energi.

Vindkraft har et stort utbyggingspotensial i Norge og har i senere år vist seg å være meget konkurransedyktig i forhold til annen energiproduksjon. Vindkraft på land er ikke lenger avhengig av grønne sertifikater eller andre støtteordninger for å være lønnsomt. Teknologien er blitt moden.

Midtfjellet Vindpark AS mener at det er viktig å beholde og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som ligger i nasjonal ramme, men at det ikke bør utpekes områder. Gode prosjekter kan finnes både i og utenfor disse områdene.

Enda bedre konsesjonsprosesser, samt gode prosesser for å involvere lokalsamfunnene vil være helt vesentlig.

Vennlig hilsen

Erik Mortensen,

Daglig leder, Midtfjellet Vindpark AS.