Høringssvar fra Vindkraft i Snillfjord

Dato: 02.10.2019

Vindkraft i Snillfjord

Facebookgruppa https://www.facebook.com/groups/792807874418859/

01.10.2019

Til:

Norges vassdrags- og energidirektorat,

Postboks 5091,

Majorstua, 0301 Oslo

nve@nve.no

Høringsuttalelse om Nasjonal Rammeplan for Vindkraft på Land – Område 23

Som en Facebookgruppe som omfatter Snillfjord kommune og favner om interesserte beboere, hytteeiere og andre som har slekts- og interesse-tilhørighet til kommunens har vi vært i virksomhet siden februar 2019. Vi har fått en formidabel oppslutning på kort tid, sett i forhold til antallet innbyggere.

Det spesielle med Snillfjord kommune er at den opphører ved årsskiftet 2020, og de aktuelle områdene for vindkraftutbygging som omtalt i dokumentene vedlagt høringen til Nasjonal Rammeplan tilfaller henholdsvis Orkland, Heim og Hitra kommuner.

Snillfjords fjellområder er derfor delvis omtalt i høringsuttalelser fra nabokommunene, fellesnemdene, og lokal- og regionlag av Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Jeger og Fisk, samt vindkraft-aksjonsgrupper i nabokommunene. Det er det andre spesielle for Snillfjord, at vi her står sammen om et nei til videre vindkraftutbygging. Det er et klart nei i de «gamle», og et nær unisont «nei» i de nyvalgte kommunestyrene til videre vindkraftutbygging i Område 23 og også spesifikt i de delene som omfattes av Snillfjord kommune.

Status for Snillfjord kommune er at det er en vindkraftutbygging i gang på Geitfjellet, en konsesjon som er gitt for utbygging av Remmafjellet, og en stanset konsesjonsrunde for det s.k. Svarthammarområdet gjennom et vedtak i Snillfjord kommune 24. april d.å. Vi forventer, som Naturvernforbundet i Orklaregionen og Agdenes kommune, og med samme argumentasjon, at konsesjonen som er gitt for Remmafjellet blir stoppet.

De områdene som har vært påpekt som nærfriluftsområder fra NVE sin side vest for Orkanger og øst for Kyrksæterøra med Snillfjord i mellom benyttes av befolkning og fritidsbrukere fra bygdene og utfartspunktene som omgir hele dette området. Friluftsområdene her henger sammen, og det er en grov undervurdering av NVE å betrakte dette fjellområdet som lite brukt. NVE undervurderer også områdenes egnethet mht. naturverdier, som dokumentene påpeker ikke er godt kartlagt.

Vi har opplevd at prosessen rundt vindkraftutbygging ikke har gått rett for seg, verken med hensyn til forvaltning og vektlegging av interesser, undersøkelser gjort for å vurdere konsekvenser og at firmaene som fronter utbyggingene ikke er troverdige. Natur- og miljøverdier, lokalsamfunnshensyn og alminnelig rettsoppfatning ikke blir tatt hensyn til.

Vi sier et klart nei til vindkraftutbygging i Område 23, og støtter den argumentasjon kommunene, og de store natur- og friluftsorganisasjonene framfører.

Vindkraft i Snillfjord

c/o Olav Myrholt