Forsiden

Høringssvar fra Espen G Hammer

Dato: 24.09.2019

Mitt høringsinnspill er basert på:

 • Egen observasjon av vindmølleutbyggingen som skjer og har skjedd i mitt nærområde (Rogaland og Vest Agder)
 • Egen observasjon av den raseringen av naturverdier disse utbyggingene innebærer her i mitt nærområde
 • Observasjon av tilsvarende rasering og utbygging andre steder i landet - bilder og beretninger fra kjente og familie.
 • Egen observasjon av ødeleggelsen som har funnet sted i Nord Portugal - utbygginger som har rasert de siste uberørte fjellområdene i nord Portugal - verdien som naturområder er sterkt redusert - lyd, visuelt, dyreliv, turisme osv
 • Egen observasjon av hvordan vindmølleparker dominerer og ødelegger store arealer i Tyskland og tildels i Danmark. En viktig forskjell fra Norge er at når det gjelder naturødeleggelsene er de annerledes i disse landene i den for stand at det i disse landene allerede er utbyggede arealer som får lide. Det er mest menneskene og fuglelivet det går utover - ille nok det - men det er ikke uberørt natur som har bevaringsverdi fordi den er uberørt eller verdi f.eks som turistdestinasjoner eller til rekreasjon for folk flest.

Jeg er sterkt uenig i rammene som er foreslått og det pågående omfanget at vindkraft utbygging på land:

 • Rammen som er foreslått er for vid.
 • Reglene for å tillate vindmølleparker på land er mangelfulle:
  • Rammen må strammes inn
  • Regler og prosess er for lite restriktive ift godkjenninger for utbygging
  • Regler og prosess er ikke åpne og demokratiske nok
  • Vern av felles verdier er ikke ivaretatt
  • Fremtidige muligheter for ikke-skadelig bruk og utnyttelse blir ikke beskyttet

Dette er tiltak og arbeid som må iverksettes umiddelbart:

 • Allerede gjennomførte anlegg må vurderes påny og evt naturområdene tilbakestilles til slik de var før utbygging.
 • Alle godkjente konsesjoner må tilbakekalles og behandles påny.
 • Alle påbegynte anlegg må stoppes og få ny behandling.
 • Før gjennopptakelse av prosjektene og videre utbygging skjer må en ny beslutning tas basert på statlig styring. Nye regler og åpen beslutningsprosess må på plass.
 • Regler for kompensasjon ved oppsigelse av kontrakter som allerede er oppført må lages og gis tilbakevirkende kraft - la dem saksøke og så betaler vi dem ut hvis vi må.
 • Reglene for utbygging må inkludere levetidsbestemmelser med forpliktelser og garantier som sikrer tilbakeføring av naturen til opprinnelig tilstand etter endt driftsperiode. (jmfr oljeindustrien)
 • Finansielle incentiver (eks skatt, subsidier, grønne sertifikater etc ) må utredes og endres slik at nye prosjekter for fornybar energi først og fremst styres mot mest effektive utnyttelse og modernisering av eksisterende anlegg (eks vannkraft).

Kommentarer:

Private grunneieres' rett og mulighet til å disponere eiendom til industiell utbygging av vindmølleparker må begrenses når det kan gå på bekostning av felles goder og verdier; dyre og fugleliv, naturverdier knyttet til friluftsliv, arts mangfold, allemannsretten til å nyte natur eller forringelse av annenmanns verdier og eiendom.

Det finnes få ting som undergraver demokratiet og troen på systemet mer enn inkonsekvens og vilkårlig styring; hvor er logikken når en ser på de ødeleggelsene som nå finner sted og folk samtidig ikke får bygge brygger på landstedene sine, hytter i 100m sonen, sette et nytt vindu i hytta, bygge en terrasse på 15m2, ferdes med motoriserte kjøretøy på egen grunn i utmark? Det er det reneste vannvidd at private grunneiere etter eget forgodtbefinnende skal få ødelegge felles naturressurser med å selge/ leie ut til vindmølleparker.

Det er forskjellsbehandling og rettsløst hvis noen utvalgte (i dette tilfellet de som selger/leier ut land til vindmølleutbygging) skal ha særskilt rett til å forvalte sine eiendommer etter eget forgodtbefinnede mens vi andre ikke får gjøre den minste ting uten etter urimelig strenge regler som alle vi andre er bundet av i bruken av egen eiendom.

Til dere som jobber med dette. Dere som er satt til å forvalte våre felles ressurser er direkte ansvarlige for det som skjer - det er IKKE noen andre som er ansvarlige, men dere. Det nytter ikke å unnskylde seg med at en bare gjør det systemet ber om eller sjefen sier.