Forsiden

Høringssvar fra Sølen grunneierlag SA

Dato: 24.09.2019

Sølen Grunneierlag SA

Elvdalsvegen 300

2422 Nybergsund

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT – HØRINGSUTTALELSE TIL OMRÅDE 56 NORDRE HEDMARK RENDALEN KOMMUNE

Hvem er vi

Sølen grunneierlag er en samling av grunneiere i søndre del av Sølendalen. Medlemmene har eiendommer innenfor det som er definert som foreslått konsesjonsområde 56. Eiendommene som ligger innenfor konsesjonsområdet ligger i det vesentligste på østsiden av nordre Sølna fra området mellom Skjellåvollen og Møyåvollen, men det er også eiendommer på vestsiden av nordre Sølna nord for Sølensjøen som ligger innenfor område 56. Totalt representerer Sølen grunneierlag et totalareal på ca. 225 000 da i Rendalen kommune.

Sølen grunneierlag SA administrerer jakt og fiske, samt andre rettigheter tilknyttet skog og utmark for våre medlemmer. Grunneierlaget leier ut til sammen 5 jaktfelt på elg, med en total kvote på 20 elg. Videre leier vi ut rype og skogfugljakt. Grunneierlaget er medlem i Rendalen renselskap SA og Spekedalen og Sølendalen fiskeadministrasjon.

Sølen grunneierlag SA ble i sin tid stiftet for å ivareta medlemmenes interesser. Lagets viktigste oppgave er å administrere jakt og fiske, og andre utmarksressurser.

Dagens bruk

Rendalsreinen er eiendomsdyr som forvaltes etter konsesjon fra LMD. Rendalsreinen, sammen med elgjakt, rypejakt og fiske, utgjør fundamentet for utmarksnæring i disse områdene. Sammen med bruk av eksisterende hytter, sætrer og buer i hele dette området, er det et viktig rekreasjonsområde. En vindkraftpark vil sterkt redusere de kvalitetene dette området har.

Overordnede forhold på lokalt nivå

Rendalen kommunes kommuneplan, via arealdelen og samfunnsdelen av denne, og kulturminneplan herunder veidemannskulturen, vektlegger alle hvor viktig det er å bevare dette områdets særegenhet. Seterlandskapene, fangstgropsystemene, Cirkumferensen, Fiskevollen, høyfjellsplatået, de unike myrområdene (Neksjømyrene, Lille-Sølensjøområdet), er alle elementer som gir mulighet for lokal utmarksnæring. Et samlet Rendalen har pekt på Rendal Østfjell som kommunenes indrefilét. En vindmøllepark vil ødelegge kommunens visjoner og områdets muligheter. Vi gir her vår fulle støtte til Rendalen kommunes høringsuttalelse.

Natur

Vi trenger uberørt natur for å kunne selge våre produkter. En vindkraftpark vil ødelegge innsynet i vid omkrets. Området lar seg ikke reversere på tilsvarende måte som skogbevokste arealer.

Det foreslåtte området ligger også innenfor Sølen landskapsvernområde, Neksjømyrene og Lille Sølensjø naturreservat.

Konklusjon

En utbygging av vindkraft i område 56 vil ødelegge mulighetene til jaktopplevelser og rekreasjon som i dag foregår i et stort sammenhengende naturområde som framstår som urørt og villmarkspreget.

Sølen grunneierlag SA vil på det sterkeste anbefale at område 56 Nordre Hedmark tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft.

Nybergsund, den. 23. september 2019

Halvor Sætre

Leder Sølen grunneierlag SA