Forsiden

Høringssvar fra Julia Cuypers

Dato: 01.10.2019

Kvinhherad og Åkrafjella må fjernes fra rammeplanen.

Dette er områder som i stor grad er påvirket at vannkraftutbygging, men som fortsatt har betydelig verdi med hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Ytterligere utbygging i form av vindmølleparker vil være et katastrofalt inngrep. Mulighetene for eksport av fornybar energi må veies opp mot tapet av naturverdier. Tap av biomangfold er en global krise på lik linje med klimaendringer.

Julia Cuypers